โมโนโพแทสเซียมฟอสเฟต(0-52-34)

141฿

ธาตุอาหาร
ยับยั้งใบอ่อน เร่งการออกดอก

ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม/ถุง

ธาตุอาหาร
ยับยั้งใบอ่อน เร่งการออกดอก

ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม/ถุง