ไมโตฟากัส

200฿

จุลินทรีย์กาจัดไรเห็ด

(Bacillus mitophagus)

รายละเอียด

ไมโตฟากัส (Bacillus mitophagus)เป็นผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในกลุ่มแบคทีเรียบาซิลลัสซับติลิสที่ได้รับคัดเลือกว่ามีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันและกาจัดไรศัตรูเห็ดโดยเฉพาะไรไข่ปลาซึ่งเป็นปัญหาในธุรกิจการเพาะเห็ดเพื่อการค้าปัจจุบัน
วิธีการหมักขยายเชื้อ
1. การขยายเชื้อไมโตฟากัสด้วยน้ำมะพร้าวอ่อนใช้มะพร้าวอ่อน 1 ผลเจาะเปิดฝาแง้มพอใส่เชื้อลงไปได้ใส่เชื้อไมโตฟากัส 1 ช้อนชา(5กรัม)ปิดฝาทิ้งไว้ 24-48 ชั่วโมงเมื่อครบกาหนดให้นาน้ำมะพร้าวอ่อนที่หมักเชื้อแล้วมาผสมน้ำ 20 ลิตร
2. การขยายเชื้อไมโตฟากัสด้วยน้ามะพร้าวแก่จากตลาดนาน้ามะพร้าวแก่จากตลาดมาต้มให้เดือดประมาณ 5 นาทีช้อนฟองทิ้งปล่อยไว้ให้เย็นใส่เชื้อไมโตฟากัส1ช้อนชา(5กรัม)ต่อน้ามะพร้าวแก่ 15 ลิตร (ถ้าน้ำมะพร้าวแก่ไม่พอให้เติมน้ำเปล่าจนได้รวม 15 ลิตรก่อนต้ม)ให้อากาศแบบที่ใช้ในตู้ปลา 24 ชั่วโมงเมื่อครบ 24 ชั่วโมงให้นาไปผสมรวมกับน้ำโดยรวมกับน้ำแล้วให้ได้น้ำ 100 ลิตร
3. การขยายเชื้อไมโตฟากัสด้วยไข่ไก่สดใช้น้ำ 15 ลิตรไข่ไก่ 5 ฟองเชื้อไมโตฟากัส 1 ช้อนชา (5กรัม) สเม็คไทต 5 ขีด (500กรัม)น้ำ มันพืช 1.5-2 ช้อนชา เป่าอากาศแบบในตู้ปลา 24 ชั่วโมงเมื่อเป่าอากาศครบเรียบร้อยแล้วให้นาไปผสมน้ำโดยรวมกับน้ำแล้วให้ได้น้ำ 100 (หมายเหตุ: การใช้สเม็คไทต์ใส่เข้าไปในขั้นตอนการหมักก็เพื่อดับกลิ่นของไข่เน่าและเหม็นหากหมักไว้บริเวณที่กลิ่นเหม็นไม่มารบกวนไม่จาเป็นต้องใช้สเม็คไทต์กาจัดกลิ่น,การใส่น้ามันพืชเพื่อช่วยลดฟองของเครื่องเป่าออกซิเจน)
4. การขยายเชื้อไมโตฟากัสด้วยนมข้นหวานและน้ำตาลทรายใช้น้า 15 ลิตร เติมนมข้นหวาน 1 กระป๋องน้ำตาลทราย 3 ช้อนแกง(ประมาณ 45 กรัม)เชื้อไมโตฟากัส 1 ช้อนชา(5กรัม)แล้วเติมอากาศโดยใช้ออกซิเจนแบบตู้ปลา 24 ชั่วโมง จากนั้นนามาผสมรวมกับน้ำให้ได้น้ำ 100 ลิตร
5. การขยายเชื้อไมโตฟากัสด้วยนมกล่องหนองโพ,นมถั่วเหลืองยูเอชทีหรือนมผงเด็กชงใหม่โดยใช้นมเหล่านี้ 1 กล่อง(ประมาณ 250 ซีซี.)ตวงใส่ถุงพลาสติกโดยผูกถุงด้วยเชือกหรือยางหนังสติ๊กข้างหนึ่งใส่เชื้อบาซิลลัสไมโตฟากัส1ช้อนชา(5กรัม)แขวนถุงหมักทิ้งไว้ 24 ชั่วโมงเมื่อครบแล้วนาไปผสมน้ำ 20 ลิตรพร้อมที่จะฉีดพ่นต่อไป

วิธีการใช้
เมื่อหมักขายเชื้อไมโตฟากัสตามสูตรดังกล่าวข้างต้นเรียบร้อยแล้วให้นำไปฉีดพ่นบริเวณรอบโรงเรือนผนังโรงเรือนพื้นชั้นวางบริเวณก้อนเชื้อทาการฉีดพ่นเพื่อป้องกันและกาจัดหากกาลังเปิดดอกอยู่แล้วมีปัญหาของไรเข้าก้อนให้ฉีดอัดเข้าไปในก้อนแบบชุ่มโชกฉีดป้องกันไรศัตรูเห็ด: ระยะเวลาฉีดพ่นที่แนะนา 7 วัน/ครั้งหากพบไรศัตรูเห็ดระบาดในก้อนเชื้อ: ระยะเวลาฉีดพ่นที่แนะนา 3 วันครั้ง
การเก็บรักษา
การเก็บรักษาเชื้อไมโตฟากัสให้เก็บในรูปสปอร์ผงแห้งโดยเก็บไว้ในที่ร่มอุณหภูมิปกติไม่ให้ถูกความชื้นและแสงแดดสามารถเก็บรักษาได้นานประมาณ1-2 ปี
ข้อแนะน าเพิ่มเติม :การฉีดพ่นเชื้อแบคทีเรียในกลุ่มของบาซิลลัสซับติลิส(เชื้อบีที,บาซิลลัสพลายแก้วและไมโตฟากัส)ทาการผสมฉีดพ่นพร้อมกันได้แต่การหมักขยายเชื้อทากันคนละถังขยายห้ามนามาผสมขยายในถังเดียวกันโดยเด็ดขาดเพราะจะทาให้เชื้อหนึ่งด้อยเชื้อหนึ่งแข็งแรงการป้องกันและกาจัดตามวัตถุประสงค์ของเชื้อจะไม่มีประสิทธิภาพการใช้เชื้อแบคทีเรียในกลุ่มบาซิลลัสซับติลิสไม่เป็นอันตรายกับเส้นใยของเห็ด,ดอกเห็ด,ผู้ผลิตและผู้บริโภคแต่อย่างใดกอปรกับขั้นตอนการหมักตามสูตรต่างๆข้างต้นเป็นการช่วยกระตุ้นให้เส้นใยและดอกเห็ดเจริญเติบโตได้ดีอีกด้วย