ฟังก์กัส -เคลียร์

150฿

(กำจัดเชื้อรา)

รายละเอียด

ฟังก์กัส -เคลียร์ผงจุนสีสาหรับกาจัดเชื้อราโรคพืชเสริมประสิทธิภาพด้วยธาตุแคลเซียมโบรอน ซิลิกอน และแมงกานีสผงจุนสีละลายน้าให้สารประกอบทองแดงทาลายสปอร์ที่ตกบนพื้นผิวพืชแคลเซียม โบรอน และซิลิกอนเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ผนังเซลล์พืชป้องกันเชื้อราเข้าทาลายได้ยากขึ้นทองแดง และแมงกานีสกระตุ้นให้พืชสร้างลิกนินเคลือบผนังเซลล์พืชแคลเซียม และ แมงกานีสต้านการทางานของน้าย่อยที่เชื้อราขับออกมาย่อยสลายผนังเซลล์พืช ผนังเซลล์พืชไม่ถูกทาลายเชื้อราจึงไม่มีอาหารไปเลี้ยงตัวเองแมงกานีสกระตุ้นการสร้างกลุ่มสารฟีนอลชนิดละลายน้ำซึ่งเป็นพิษต่อเชื้อราแมงกานีสยับยั้งน้ำย่อยที่เชื้อราขับออกมาย่อยโปรตีนทาให้เชื้อราขาดกรดอมิโนไปเลี้ยงชีวิตผลก็คือเชื้อราเจริญเติบโตแพร่ขยายพันธุ์ไม่ได้

วิธีใช้ผสม

ฟังก์กัส-เคลียร์ 1.0-2.5 กรัม(1/2 ช้อนชา) /น้ำ 20 ลิตรคนให้ละลายเข้ากันนาไปฉีดพ่นให้ทั่วต้นพืชทั้งบนใบและใต้ใบ ให้เปียกชุ่มโชกช่วงเช้าตรูก่อนแดดออกหลังฝนตกฟ้าครึ้มอากาศปิดหรือช่วงตอนเย็นแดดอ่อน

ข้อแนะน าเพิ่มเติม

-ควรปรับสภาพน้ำจะนามาผสมก่อนด้วยซิลิซิคแอสิค 5 กรัม/น้ำ 20 ลิตรให้เป็นกรดอ่อนๆเพื่อเพิ่มฤทธิ์และลดการทำลายตัวยา (Alkaline Hydrolysis) ของน้ำที่นามาฉีดพ่นแล้วจึงผสมฟังก์กัส

-เคลียร์ลงในถังฉีดพ่น-ควรใช้แซนโธไนท์(สารสกัดเปลือกมังคุด)ร่วมกับฟังก์กัส

-เคลียร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทาลายของเชื้อราโดยฉีดพ่นไปพร้อมกันหากต้องการให้สารคงฤทธิ์อยู่ทนควรผสมสารเคลือบไขฉีดพ่นไปพร้อมกันด้วย

คำเตือน

การใช้ ฟังก์กัส-เคลียร์มากเกินกว่าที่กาหนดหรือฉีดพ่นขณะอากาศร้อนจัดจะทาให้ใบพืชไหม้ดอกและผลอ่อนอาจร่วงควรใช้เฉพาะเท่าที่จาเป็นเมื่อมีการแพร่ระบาดของเชื้อราเท่านั้นและไม่ควรผสมสารหรือฮอร์โมนหลายๆตัวร่วมกับการใช้ฟังก์กัส-เคลียร์