บีเอสพลายแก้ว (Bacillus Plaikaew)

300฿

เป็นผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในกลุ่มแบคทีเรียบาซิลลัสซับติลิสที่ได้รับคัดเลือกว่ามีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันและกาจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียซึ่งเป็นปัญหาในธุรกิจการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจรวมถึงธุรกิจเห็ดเพื่อการค้าปัจจุบัน

 

รายละเอียด

บีเอสหรือบาซิลลัสพลายแก้ว(Bacillus Plaikaew)เป็นผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในกลุ่มแบคทีเรียบาซิลลัสซับติลิสที่ได้รับคัดเลือกว่ามีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันและกาจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียซึ่งเป็นปัญหาในธุรกิจการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจรวมถึงธุรกิจเห็ดเพื่อการค้าปัจจุบัน

วิธีการหมักขยายเชื้อ

1. การขยายเชื้อบาซิลลัสพลายแก้วด้วยน้ำมะพร้าวอ่อนใช้มะพร้าวอ่อน 1 ผลเจาะเปิดฝาแง้มพอใส่เชื้อลงไปได้ใส่เชื้อบาซิลลัสพลายแก้ว 1 ช้อนชา (5กรัม) ปิดฝาทิ้งไว้ 24-48 ชั่วโมง เมื่อครบกาหนดให้นาน้ำมะพร้าวอ่อนที่หมักเชื้อแล้วมาผสมน้ำ 20 ลิตร

2. การขยายเชื้อบาซิลลัสพลายแก้วด้วยน้ำมะพร้าวแก่จากตลาดนาน้ำมะพร้าวแก่จากตลาดมาต้มให้เดือดประมาณ 5 นาทีช้อนฟองทิ้งปล่อยไว้ให้เย็นใส่เชื้อบาซิลลัสพลายแก้ว 1 ช้อนชา(5กรัม)ต่อน้ำมะพร้าวแก่ 15 ลิตร(ถ้าน้ำมะพร้าวแก่ไม่พอให้เติมน้ำเปล่าจนได้รวม 15 ลิตรก่อนต้ม)ให้อากาศแบบที่ใช้ในตู้ปลา 24 ชั่วโมง เมื่อครบ 24 ชั่วโมงให้นำไปผสมรวมกับน้ำโดยรวมกับน้ำแล้วให้ได้น้ำ 100 ลิตร

3. การขยายเชื้อบาซิลลัสพลายแก้วด้วยไข่ไก่สดใช้น้ำ 15 ลิตร ไข่ไก่ 5 ฟองเชื้อบาซิลลัสพลายแก้ว 1 ช้อนชา (5 กรัม) สเม็คไทต์ 5 ขีด (500กรัม)น้ำมันพืช 1.5-2 ช้อนชาเป่าอากาศแบบในตู้ปลา 24 ชั่วโมง เมื่อเป่าอากาศครบเรียบร้อยแล้วให้นำไปผสมน้ำโดยรวมกับน้ำแล้วให้ได้น้ำ 100 (หมายเหตุ : การใช้สเม็คไทต์ใส่เข้าไปในขั้นตอนการหมักก็เพื่อดับกลิ่นของไข่เน่าและเหม็นหากหมักไว้บริเวณที่กลิ่นเหม็นไม่มารบกวนไม่จาเป็นต้องใช้สเม็คไทต์กาจัดกลิ่น,การใส่น้ำมันพืชเพื่อช่วยลดฟองของเครื่องเป่าออกซิเจน)

4. การขยายเชื้อบาซิลลัสพลายแก้วด้วยนมข้นหวานและน้ำตาลทรายใช้น้ำ 15 ลิตร เติมนมข้นหวาน 1 กระป๋องน้ำตาลทราย 3 ช้อนแกง(ประมาณ 45 กรัม)เชื้อบาซิลลัสพลายแก้ว 1 ช้อนชา (5กรัม)แล้วเติมอากาศโดยใช้ออกซิเจนแบบตู้ปลา 24 ชั่วโมง จากนั้นนามาผสมรวมกับน้ำให้ได้น้ำ 100 ลิตร

5. การขยายเชื้อบาซิลลัสพลายแก้วด้วยนมกล่องหนองโพ,นมถั่วเหลืองยูเอชทีหรือนมผงเด็กชงใหม่โดยใช้นมเหล่านี้ 1 กล่อง(ประมาณ 250 ซีซี.)ตวงใส่ถุงพลาสติกโดยผูกถุงด้วยเชือกหรือยางหนังสติ๊กข้างหนึ่งใส่เชื้อบาซิลลัสพลายแก้ว 1 ช้อนชา (5กรัม)แขวนถุงหมักทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง เมื่อครบแล้วนำไปผสมน้ำ 20 ลิตร พร้อมที่จะฉีดพ่นต่อไป

วิธีการใช้

เมื่อหมักขายเชื้อบาซิลลัสพลายแก้วตามสูตรดังกล่าวข้างต้นเรียบร้อยแล้วให้นำไปฉีดพ่นจนเปียกชุ่มโชกทั้งบนใบและใต้ใบพืชหากต้องการกาจัดเชื้อราโรคพืชให้มีประสิทธิภาพการฉีดควรฉีดที่พื้นดินซึ่งเป็นแหล่งสะสมของเชื้อราโรคพืชต่างๆเป็นการกาจัดที่ต้นเหตุทาให้ลดการแพร่ระบาดของเชื้อราโรคพืชได้ในกรณีที่พบการระบาดมากๆให้ฉีดพลายแก้วระยะห่าง 3 วัน/ครั้งเป็นระยะเวลา 3 ครั้ง ติดต่อกันกรณีใช้ในเห็ดให้นาไปฉีดพ่นบริเวณรอบโรงเรือนผนังโรงเรือนพื้นชั้นวางบริเวณก้อนเชื้อทาการฉีดพ่นเพื่อป้องกันและกาจัดหากกาลังเปิดดอกอยู่แล้วมีปัญหาของไรเข้าก้อนให้ฉีดอัดเข้าไปในก้อนแบบชุ่มโชกฉีดป้องกันเชื้อราโรคพืช : ระยะเวลาฉีดพ่นที่แนะนา 7 วัน/ครั้งฉีดป้องกันเชื้อราในเห็ด : ระยะเวลาฉีดพ่นที่แนะนา 3 วันครั้ง

การเก็บรักษา

การเก็บรักษาเชื้อบาซิลลัสพลายแก้วให้เก็บในรูปสปอร์ผงแห้งโดยเก็บไว้ในที่ร่มอุณหภูมิปกติไม่ให้ถูกความชื้นและแสงแดดสามารถเก็บรักษาได้นานประมาณ 1-2 ปี

ข้อแนะนำเพิ่มเติม

:การฉีดพ่นเชื้อแบคทีเรียในกลุ่มของบาซิลลัสซับติลิส (เชื้อบีที,บาซิลลัสพลายแก้วและบาซิลลัสไมโตฟากัส)ทาการผสมฉีดพ่นพร้อมกันได้แต่การหมักขยายเชื้อทากันคนละถังขยายห้ามนามาผสมขยายในถังเดียวกันโดยเด็ดขาดเพราะจะทาให้เชื้อหนึ่งด้อยเชื้อหนึ่งแข็งแรงการป้องกันและกาจัดตามวัตถุประสงค์ของเชื้อจะไม่มีประสิทธิภาพการใช้เชื้อแบคทีเรียในกลุ่มบาซิลลัสซับติลิสไม่เป็นอันตรายกับเส้นใยของเห็ด,ดอกเห็ด,ผู้ผลิตและผู้บริโภคแต่อย่างใดกอปรกับขั้นตอนการหมักตามสูตรต่างๆข้างต้นเป็นการช่วยกระตุ้นให้เส้นใยและดอกเห็ดเจริญเติบโตได้ดีอีกด้วย