บาซิลลัส MT

150฿

สาเหตุที่ทาให้น้ำในบ่อเลี้ยงกุ้งเน่าเสียมีหลายสาเหตุดังนี้

รายละเอียด

สาเหตุที่ทาให้น้ำในบ่อเลี้ยงกุ้งเน่าเสียมีหลายสาเหตุดังนี้

1. สาเหตุจากสารอินทรีย์ในแม่น้ำลาคลองที่มีอยู่ก่อนเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้น้ำจากแม่น้ำลาคลองซึ่งเป็นน้ำที่ยังไม่ได้ผ่านการบาบัดซึ่งมีสารอินทรีย์ปุ๋ยและสารพิษทางการเกษตรดังนั้นก่อนนาน้ำมาใช้เลี้ยงกุ้งจึงควรพักน้ำลดปริมาณสารอินทรีย์กาจัดสารพิษเพื่อไม่ให้เกิดการสะสมในบ่อเลี้ยงกุ้งจนเป็นปัญหาต่อกุ้ง

2. สาเหตุจากอาหารกุ้ง

-อาหารที่บดละเอียดหรือชิ้นเล็กส่วนหนึ่งจะละลายได้ทันทีเมื่อใส่ลงไปในน้าอาหารส่วนนี้จะละลายเป็นการเพิ่มสารอินทรีย์ในบ่อเลี้ยงกุ้ง

-อาหารที่จมลงในขี้เลนเวลาให้อาหารกุ้งอาหารบางส่วนจะจมลงไปในเลนกลิ่นเลนกลบกลิ่นอาหารกุ้งหาอาหารไม่เจออาหารส่วนนี้จึงบูดเน่ากลายเป็นอินทรีย์สารและขี้เลนจะสะสมเพิ่มขึ้น

-อาหารเหลือ เนื่องจากผู้เลี้ยงมักจะให้อาหารแก่กุ้งมากเกินความจาเป็นโดยไม่ตรวจสอบหาปริมาณอาหารที่เหมาะสมต่อปริมาณกุ้งเสียก่อนกุ้งกินอาหารไม่เหมาะสมอาหารส่วนที่เหลือจะเน่าเสียสะสมเป็นของเสียในบ่อต่อไป

3. สาเหตุจากขี้กุ้งและสิ่งขับถ่ายเนื่องจากกุ้งอาศัยอยู่ในน้าและต้องขับถ่ายของเสียอยู่ในน้าและอยู่ใกล้พื้นที่อาศัยซึ่งก็คือเลนสิ่งขับถ่ายเหล่านี้จะเป็นการเพิ่มสารอินทรีย์และเพิ่มการเน่าเสียของน้าประโยชน์จากการใช้

 เป็นจุลินทรีย์ที่มีถิ่นกาเนิดในประเทศไทยจึงเหมาะและทนต่อสภาวะและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

 เป็นจุลินทรีย์ที่เปลี่ยนตัวเองให้อยู่ในรูปสปอร์ได้เมื่อเก็บในรูปแห้งจึงเก็บไว้ได้นาน

 ย่อยสลายสารอินทรีย์ทั้งที่แขวนลอยอยู่ในน้าและตกตะกอนให้หมดไปอย่างรวดเร็ว

 แย่งชิงอาหารของเชื้อโรคสร้างสารยับยั้งเชื้อบักเตรีต่อกุ้ง,ลดความหนืดของน้า,ลดปริมาณเลนและเชื้อโรคในบ่อสุขภาพของกุ้งจะดีกุ้งโตเร็วขึ้น

วิธีการใช้

 ระยะเริ่มเตรียมบ่อจนถึงเลี้ยงกุ้งได้ 1 เดือนใช้บาซิลลัสซับติลิสอัตราครึ่งกิโลกรัมต่อไร่ทุก 5-7 วันโดยใช้เชื้อหว่านโรยหรือผสมน้าสาดให้ทั่วบ่อและหน้าเครื่องตีน้ำ

 ระยะตั้งแต่1เดือนจนกระทั่งจับขายใช้บาซิลลัสซับติลิสจานวน1กิโลกรัมต่อไร่ทุก 5-7 วัน

 จุลินทรีย์บาซิลลัสซับติลิสจะทางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเมื่อในบ่อกุ้งมีออกซิเจนเพียงพอดังนั้นเมื่อหว่านเชื้อลงไปจึงต้องเพิ่มปริมาณออกซิเจนในบ่อโดยเปิดเครื่องตีน้าหรือเครื่องเคล้าน้ำ