สารละลายดินดาน (ALS 29%)

300฿

รายละเอียด

 

ดินดานเป็นดินที่แน่นแข็งน้ำ ซึมผ่านได้ยาก มักจะเกิดขึ้นใต้ชั้น ไถพรวนจะเกิดเองตามธรรมชาตินั้น จะ

เกิดจากตะกอนดินหรืออนุภาคของดินที่ถูกน้ำ พาลงไปยังชั้นล่างอุดตัน ช่องว่างระหว่างเม็ดดินจนทา ให้ช่องว่างใน

เนื้อดินนอ้ยลง การซึมของน้ำ ลงไปใต้ผิวดินที่น้อยลงหรือน้อยลงบางครั้งไม่สามารถที่จะซึมผ่านไปได้เลย ทำให้

การสะสมของน้ำ ใต้ผิวดินมีน้อย นอกจากนั้น ยังเกิดจากการเกษตรกรรม เช่น การใช้รถแทรกเตอร์ รถไถวิ่งใน

แปลง ขณะที่ดินในแปลงมีความชื้นทำ ให้ดินร่วนซุยถูกบดทับด้วยน้ำ หนักของรถไถทำ ให้ดินแน่น แล้วกลายเป็น

ดินดานในที่สุด ข้อเสียของดินดานน้ำ ไม่สามารถซึมผ่านลงชั้นล่าง ทำให้ปริมาตรน้ำ ใต้ดินลดปริมาณลงบริเวณที่

ชั้นัดินดาน จะทา ให้พื้นดินบริเวณนั้น สูญเสียความอุดมสมบูรณ์ได้เร็วเนื่องจากน้ำ ส่วนที่สามารถซึมลงไปได้ จะ

ไหลบ่าพาแร่ธาตุอาหารต่าง ๆ ไปยังที่ต่างๆได้ง่าย ดินแห้งเร็ว เพราะว่า ไอน้ำ จากใต้ดินไม่สามารถระเหยขึ้นมาได้พืช

จึงขาดน้ำ รากพืชไม่สามารถหยั่ง ลงลึกได้ทำ ให้พืชโค่นได้ง่าย เพราะรากตื้น เกิดปัญหาน้ำ ท่วมขัง บริเวณรากพืช

ทำ ใหร้ากเน่าโคนเน่า

สาร Surfact. ALS. มีชื่อสามญั ว่า Ammonium Laureth Surfate มีคุณสมบัติช่วยลดแรงตึงผิวของน้ำ

ทำ ให้น้า สามารถแทรกซึมลงไปตามช่องว่างระหว่างเม็ดดินได้ลืก นอกจากนี้ยังช่วยทำ ให้เม็ดดินที่เกาะกันแน่น

แยกตัวออกจากกัน ดินที่เคยแน่นแข็งเป็นดินดานจะกลายเป็นดินร่วนซุย ระบายน้ำ ได้ดีดินเก็บน้ำ ได้ดีขึ้น การ

ที่ดินซึมน้ำ ได้ดีนั้นยังทำ ให้ยังช่วยลดการสูญเสียแร่ธาตุอาหารในดิน ที่เกิดจากการชะล้างของน้ำ บริเวณหน้าผิวดิน

ได้ดีอีกดว้ย ทำ ให้ดินชุ่มชื้นได้แม้จะเป็นหน้าแล้ง ทำ ให้รากพืชหยั่ง รากขยายได้หาน้า

 

อัตราการใช้และวิธีการใช้

ในการใช้ Surfact. ALS. ควรจะใช้ในขณะที่ดินเปียก หรือดินมีความชื้น Surfact. ALS. จะทำงาน

ได้ดี วิธีการใช้ Surfact. ALS. ประมาณ 20-30 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตรต่อ 1 งาน ฉีดพ่นหรือราดบริเวณที่ตอ้งการ

แลว้รดน้ำ ตามอีก อตัราความเขม็ข้นขึ้นอยู่กับสภาพดินว่า ดินร่วน, ดินทราย หรือดินเหนียว ควรใช้ปีละ 2-3 ครั้ง

ไม่ควรใช้ในอตัราสูงมากนัก แล้วไม่ควรใช้บ่อยเกินไปเพราะจะทำ ให้ต้น ไม้อาจจะโค่นล้มได้เนื่องจากดินร่วนซุย

มากเกินไป