ทีจีเอ-เอฟ 3 (0-25-30)

300฿

-ช่วยป้องกันการแตกใบอ่อนในช่วงออกและติดผลและช่วย
ควบคุมไนโตรเจนเนื่องจากสภาพอากาศและดินมีความชื้นสูง
-ส่งเสริมในการออกดอกนอกฤดู เพิ่มปริมาณการสะสมแป้งและน้ำตาล
-ช่วยเร่งในการพัฒนาของระยะใบอ่อนให้เป็นใบแก่
-ช่วยเพิ่มความหวานเพิ่มคุณภาพของผลผลิต

รายละเอียด

ทีจีเอ-เอฟ 3 (0-25-30) คือ ปุ๋ยน้ำที่อยู่ในรูปสารละลายใส มีความเข้มข้นของธาตุอาหารที่สูงมาก ทีจีเอ-เอฟ 3 (0-25-30) ผ่านกระบวนการผลิตด้วยกรรมวิธี Neutralization process ซึ่งเป็นกรรมวิธีที่ทำให้สารละลายที่ได้มีค่าของ pH ที่อยู่ในช่วงที่เป็นกลางและอยู่ในรูปที่พืชสามารถดูดซึมและนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทีจีเอ-เอฟ 3 (0-25-30) ผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง โดยปราศจากคลอไรด์ และมีค่าดัชนีเกลือต่ำ จึงมีความปลอดภัยต่อพืชสูง เมื่อใช้ฉีดพ่นทางใบ หรือใช้ทางระบบน้ำหยด โดยจะไม่มีผลกระทบที่ทำให้ใบและเนื้อเยื่ออ่อนของพืชไหม้

คุณประโยชน์ :                                                                       composition     %w/v          %w/w                                 Properties

-มีความเข้มข้นของธาตุโพแทสเซียมและฟอสฟอรัส                 Total N                    –                       –                                         Appearance สารละลายใส

สูงและอยู่ในรูปที่พืชสามารถดูดซึมน้ำไปใช้                              TP2O5                     25                  40                                        Color            เหลือง

ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว                                                            WK_2 O                 30                 48                                          Density 1.65-1.67 Kg/L

ปราศจากคลอไรด์ และมีค่าดัชนีเกลือต่ำ ไม่ก่อให้เกิดผล                                                                                                              pH                5-9.0 กระทบต่อใบพืชหรือเนื้อเยื่ออ่อนของพืชเมื่อพ่นทางใบ

-ช่วยป้องกันการแตกใบอ่อนในช่วงออกและติดผลและช่วย
ควบคุมไนโตรเจนเนื่องจากสภาพอากาศและดินมีความชื้นสูง
-ส่งเสริมในการออกดอกนอกฤดู เพิ่มปริมาณการสะสมแป้งและน้ำตาล
-ช่วยเร่งในการพัฒนาของระยะใบอ่อนให้เป็นใบแก่
-ช่วยเพิ่มความหวานเพิ่มคุณภาพของผลผลิต

ชนิดพืช                                                                    อัตราใช้ต่อน้ำ 20 ลิตร                                                          การนำไปใช้

ไม้ผล:ทุเรียน,ส้ม,มะม่วง,ลำไย,ลิ้นจี่,เงาะ,                  40-60 ซีซี                                                            -ระยะสะสมอาหารก่อนออกดอก:พ่น 2-3 ครั้ง ระยะห่างกัน 7-10 วัน

องุ่น,กาแฟ และอื่น ๆ                                                                                                                                   โดยพ่นก่อนออกดอกประมาณ 2-3 เดือน

-พ่นเพื่อช่วยเร่งใบอ่อนให้เป็นใบแก่:พ่นตั้งแต่ระยะในใบเพสลาด โดยพ่น 1-2ครั้ง ห่างกัน 7-10 วัน

-พ่นก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต 20-30 วันเพื่อเพิ่มความหวานและเพิ่มคุณภาพผลผลิต

พืชผักที่ให้ผล:พริก,มะเขือเทศ,แตงกวา                  30-40 ซีซี                                                              -พ่นระยะก่อนออกดอกจนถึงระยะติดผล พ่นทุก ๆ 10-14 วัน

และอื่น ๆ                                                                                                                                                       -พ่นก่อนเก็บเกี่ยว 10-20 วัน เพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิต

ไม้ดอกไม้ประดับ:กุหลาบ,เบญจมาศ,                     30-40 ซีซี                                                               -พ่นตั้งแต่ระยะดอกบานจนถึงระยะเก็บเกี่ยวโดยพ่นทุก 10-14 วันกล้วยไม้ และอื่นๆ

ข้าว                                                                              30-40 ซีซี                                                               -เริ่มพ่นครั้งแรกหลังจากออกดอก และพ่นซ้ำอีกทุก ๆ 10-14 วันจนเก็บเกี่ยว

พืชหัว:มันฝรั่ง,มันสำปะหลัง,เผือก                             30-40 ซีซี                                                            -เริ่มพ่นตั้งแต่ระยะเริ่มลงหัว และพ่นซ้ำอีก ทุก ๆ 14-20 วัน