ไวตาไลเซ่อร์

200฿

ธาตุอาหารเร่งการออกดอก ติดผล ของพืช

รายละเอียด

ไวตาไล้เซ่อร์เป็นอาหารเสริมส าหรับฉีดพ่นเขา้ทางใบ หรือให้พร้อมกับ ปุ๋ยทางดิน เพื่อเร่งการเจริญเติบโต และทำ ให้สภาพต้น พืชฟื้นตัวได้เร็วหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต พร้อมที่จะให้ผลผลิตครั้งต่อไป ไวตาไล้เซ่อร์ประกอบด้วย โมโนซิลิสิค แอซิค หรือ ซิลิก้า ที่ละลายน้ำ ได้สังกะสี โบรอน และวิตามิน อีไวตาไล้เซ่อร์ ช่วยให้พืชแขง็แกร่งต้านทานการเข้าทา ลายของหนอน เพลี้ย ไร ราและโรคพืช ปกป้องพืชจากสภาพอากาศที่แปรปรวน เปลี่ยนแปลงอยบู่ ่อยๆ เสริมสร้างเซลล์ให้แข็งแรง ลดความเครียดของพืช ไม้ผลกระตุ้นการสร้างตาดอก ติดดอกดกข้วัดอก-ข้วัผลเหนียว ไม้ดอกและ ข้าวกระตุ้นการออกดอกฤดูหนาวข้าวเมล็ดใหญ่ใช้ใน พืชผักจะกรอบ เก็บไดน้ านไม่บอบซ้า ง่ายผลผลิตเพิ่มขึ้น

ส่วนประกอบส าคัญ
ซิลิสิค แอซิค ช่วยให้พืชแข็งแรงทนต่อการทา ลายของหนอน เพลี้ยไรราและโรคพืช
สังกะสีกระตุ้นพืชสร้างฮอร์โมนออกซิน ปกป้ องพืชจากความแปรปรวนของอากาศร้อนจัดหนาวจัด หรือแห้ง อบอ้าว
โบรอน ช่วยลา เลียงน้า และอาหารเสริมสร้างผนงัเซลลใ์หแ้ขง็แกร่งวิตามิน อีลดความเครียด กระตุน้การเจริญเติบโต ช่วยในการผสมเกสรติดดีขึ้น

 

วิธีใช้และอัตราที่ใช้

กรณี ให้ทางใบฉีดพ่นเดี่ยวไวตาไล้เซ่อร์ 5-10 กรัม (1ช้อนชา) ละลายน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทั่วทั้งต้นใต้ใบบนใบให้เปียกชุ่มโชกเหมือนรดน้ำในช่วงตอนเย็นแดดอ่อนๆทุกๆ 5-7  วัน กรณี ใส่ทางดินผสมกับปุ๋ยเคมี 5 กก. ไวตาไล้เซ่อร์ 5 ช้อนแกง และ ภูไมท์ 1 กก. หรือ ภูไมท์ซัลเฟต 2 กก. ในไม้ผลเช่นส้มมะนาวทุเรียนมะม่วงลิ้นจี่ลาไยองุ่นมะขามเงาะเป็นต้นเพื่อเร่งตาดอกตายอดควรฉีดก่อนประมาณ1เดือนเมื่อดอกบานหยุดสารเร่งฉีดอีกครั้งช่วงหลังติดผลอ่อน 25% และก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิตประมาณ1เดือนเพื่อปกป้องพืชจากสภาพอากาศที่แปรปรวน และกระตุ้นให้ออกดอกเพิ่มผลผลิตนอกฤดูและในฤดูได้ในไม้ดอก-ไม้ประดับ เช่นกุหลาบกล้วยไม้ทานตะวัน มะลิ เป็นต้น และ พืชผักต่างๆ

คำแนะนำ

ถ้าละลายน้าฉีดเดี่ยวควรหาอัตราเข้มข้นที่เหมาะสมสาหรับพืชแต่ละชนิดการใช้มากเกินอาจเกิดอาการใบไหม้หรือร่วงได้ โดยเฉพาะใน มะขามเงาะกระท้อนและ กล้วยไม้สกุลหวาย