โปติเกส

200฿

สารละลายโพแทสเซียมซิลิเกต

ประกอบด้วย ธาตุโพแทสเซียม 8.0 % และซิลิกอน 20.0 %

รายละเอียด

ประโยชน์

ป้องกันเชื้อราผสมโปติเกส 5-10 ซี.ซี.ต่อน้ำ 20 ลิตรคนให้เข้ากันนาไปฉีดพ่นให้ทั่วต้นพืชทั้งบนใบและใต้ใบให้เปียกชุ่มโชกช่วงตอนเย็นแดดอ่อนทุก 5-7  วันป้องกันเชื้อโรคในดินและแร่ธาตุเป็นพิษเนื่องจากดินเป็นกรดโดยราดรดโปติเกส 20-40 ซี.ซี.ต่อน้ำ 20 ลิตรรอบพื้นดินบริเวณรอบทรงพุ่มจนกว่าพีเอชของดินจะปรับมาอยู่ที่ 6.0-7.0 ปรับความเป็นกรดของปุ๋ยน้าและเพิ่มธาตุซิลิกอนให้แก่พืชใช้ได้ในปุ๋ยน้าฉีดพ่นทางใบปุ๋ยน้ำจ่ายทางท่อปุ๋ยน้ำสารละลายธาตุอาหารพืชในระบบไฮโดรโพนิกส์ NFT ใส่โปติเกสพอให้ส่วนผสมของปุ๋ยน้ำก่อนนาไปใช้งานมีพีเอชอยู่ในช่วง 5.5–6.5

ข้อควรระวัง

สารละลาย โปติเกสออกฤทธิ์เป็นด่างควรทดสอบหาเข้มข้นที่เหมาะส าหรับพืชทุกชนิด