ทีจีเอ-เอฟ 4 (4-24-24)

300฿

-ปราศจากคลอไรด์ และมีปริมาณค่าดัชนีเกลือต่ำ
ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อใบและเนื้อเยื่ออ่อนของพืช
-เพิ่มการสะสมอาหารเพื่อสร้างตาดอกและออกดอก
-เพิ่มคุณภาพผลผลิต ส่งเสริมการเคลื่อนย้ายและ
-การสะสมแป้งและน้ำตาล เพิ่มความหวาน

รายละเอียด

ทีจีเอ-เอฟ 4 (4-24-24) คือ ปุ๋ยน้ำที่อยู่ในรูปสารละลายใส มีความเข้มข้นของธาตุอาหารสูง ทีจีเอ-เอฟ 4 (4-24-24) ผ่านกระบวนการผลิตด้วยกรรมวิธี Neutralization process ซึ่งเป็นกรรมวิธีที่ทำให้สารละลายที่ได้มีค่าของ pH ที่อยู่ในช่วงที่เป็นกลางและอยู่ในรูปที่พืชสามารถดูดซึมและนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทีจีเอ-เอฟ 4 (4-24-24) ผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง โดยปราศจากคลอไรด์ และมีค่าดัชนีเกลือต่ำ จึงมีความปลอดภัยต่อพืชสูง เมื่อใช้ฉีดพ่นทางใบ หรือให้ทางระบบน้ำหยดซึ่งไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่ทำให้ใบและเนื้อเยื่ออ่อนของพืชไหม้

คุณประโยชน์ :                                                                       composition     %w/v           %w/w                                   Properties

มีความเข้มข้นของธาตุอาหารสูงและอยู่ในรูปที่พืช                    Total N                 4                     6                                            Appearance สารละลายใส

สามารถดูดซึมนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว                        TP2O5               24                    36                                           Color            เหลือง

WK2O               24                    36                                            Density        1.54-1.57 Kg/L

pH                7.4-7.8

-ปราศจากคลอไรด์ และมีปริมาณค่าดัชนีเกลือต่ำไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อใบและเนื้อเยื่ออ่อนของพืช
-เพิ่มการสะสมอาหารเพื่อสร้างตาดอกและออกดอก
-เพิ่มคุณภาพผลผลิต ส่งเสริมการเคลื่อนย้ายและ
-การสะสมแป้งและน้ำตาล เพิ่มความหวาน

ชนิดพืช                                                                    อัตราใช้ต่อน้ำ 20 ลิตร                                                           การนำไปใช้

ไม้ผล:ทุเรียน,ส้ม,มะม่วง,ลำไย,ลิ้นจี่,เงาะ,                    40-60 ซีซี                -ระยะสะสมอาหารเพื่อสร้างตาดอก:พ่นก่อนออกดอก 2 เดือน พ่น 2-3 ครั้ง

องุ่น,กาแฟ และอื่น ๆ                                                                                        ห่างกัน 7-14 วัน

-ระยะเริ่มติดผล:พ่น 1-2 ครั้ง ห่างกัน 7-14 วัน

พืชผักที่ให้ผล:พริก,มะเขือเทศ,แตงกวา                     0-40 ซีซี                -พ่นในระยะก่อนออกดอก โดยพ่น 2-3 ครั้ง ทุก 7-14 วัน เพื่อส่งเสริมการ,แตงโมและอื่น ๆ  ออกดอก

-พ่นในระยะเริ่มติดผล เพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิต พ่นทุก 7-14 วัน

ข้าว                                                                                 30-40 ซีซี            -พ่นในระยะข้าวตั้งท้อง จนถึงระยะก่อนเก็บเกี่ยว พ่นทุก 7-14 วัน

 

ไม้ดอกไม้ประดับ:กุหลาบ,เบญจมาศ,                       30-40 ซีซี             -ส่งเสริมการออกดอก:พ่น 2-3 ครั้งตั้งแต่ระยะก่อนออกดอกโดยพ่นห่างกัน

กล้วยไม้ และอื่น ๆ                                                                                         7-14 วัน