ทีจีเอ-เอฟ 2 (13-13-13)

300฿

-ส่งเสริมการแตกใบอ่อน เร่งการเจริญเติบโต
-ช่วยให้ใบเขียวเข้มสังเคราะห์แสงและสร้างอาหารได้ดี
-ช่วยขยายขนาดผลทำให้เปลือกหนาและแข็งแรง
-ลดปัญหาผลแตกและการหลุดร่วง

รายละเอียด

ทีจีเอ-เอฟ 2 (13-13-13) คือ ปุ๋ยน้ำที่อยู่ในรูปสารละลายใส มีความเข้มข้นของธาตุอาหารสูง ทีจีเอ-เอฟ 2 (13-13-13) ผ่านกระบวนการผลิตด้วยกรรมวิธี Neutralization process ซึ่งเป็นกรรมวิธีที่ทำให้สารละลายที่ได้มีค่าของ pH ที่อยู่ในช่วงที่เป็นกลางและอยู่ในรูปที่พืชสามารถดูดซึมและนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทีจีเอ-เอฟ 2 (13-13-13) ผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง โดยปราศจากคลอไรด์ และมีปริมาณดัชนีเกลือต่ำ จึงมีความปลอดภัยต่อพืชสูง เมื่อใช้ฉีดพ่นทางใบ หรือใช้ทางระบบน้ำหยด ปราศจากผลกระทบที่ทำให้ใบและเนื้อเยื่ออ่อนของพืชไหม้

คุณประโยชน์ :                                                                       composition     %w/v            %w/w                                   Properties

มีความเข้มข้นของธาตุอาหารสูงและอยู่ในรูปที่พืช                          Total N               13                      5                                           Appearance สารละลายใส

สามารถดูดซึมนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว                             TP2O5                13                     17.5                                       Color            สีเขียวแอปเปิ้ล

ปราศจากคลอไรด์ และมีปริมาณค่าดัชนีเกลือต่ำ                             WK2O                 13                     17.5                                      Density         1.35-1.36 Kg/L

ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่ทำให้ใบพืชและเนื้อเยื่ออ่อน                                                                                                                         pH                7.7-8.2  ของพืชไหม้

-ส่งเสริมการแตกใบอ่อน เร่งการเจริญเติบโต
-ช่วยให้ใบเขียวเข้มสังเคราะห์แสงและสร้างอาหารได้ดี
-ช่วยขยายขนาดผลทำให้เปลือกหนาและแข็งแรง
-ลดปัญหาผลแตกและการหลุดร่วง

ชนิดพืช                                                                     อัตราใช้ต่อน้ำ 20 ลิตร                                               การนำไปใช้

ไม้ผล:ทุเรียน,ส้ม,มะม่วง,ลำไย,ลิ้นจี่,เงาะ,                    40-60 ซีซี                                                 -พ่นระยะแตกใบอ่อน พ่น 2 ครั้ง ห่างกัน 7-14 วัน

องุ่น,กาแฟ และอื่น ๆ                                                                                                                          -พ่นระยะชยายขนาดผล พ่น 2-4 ครั้ง ห่างกัน 10-14 วัน

พืชผักที่ให้ผล:พริก,มะเขือเทศ,แตงกวา                        30-40 ซีซี                                              -พ่นระยะเจริญเติบโต พ่นทุก 10-14 วัน จนเก็บเกี่ยวผลผลิตและอื่น ๆ

ไม้ดอกไม้ประดับ:กุหลาบ,เบญจมาศ,                            30-40 ซีซี                                              -พ่นตั้งแต่ระยะเจริญเติบโตเป็นต้นไป โดยพ่นทุก 10-14 วันกล้วยไม้ และอื่น ๆ

ข้าว,ถั่ว,งา                                                                         30-40 ซีซี                                               -พ่นครั้งแรกหลังปลูก 20-30 วัน และพ่นซ้ำอีก 2-3 ครั้ง ห่างกัน 10-14 วัน

ผักหัว:หอมใหญ่,กระเทียม,หอมแดง                             30-40 ซีซี                                                -พ่นครั้งแรกเมื่อต้นมีขนาด 10 ซม. และพ่นซ้ำอีก 1-2 ครั้ง ห่างกัน 7-10 วัน