ทีจีเอ-วี 2 (TGA-V 2)

300฿

คือผลิตภัณฑ์ปุ๋ยน้ำที่อยู่ในรูปสารละลายใส เข้มข้น ประกอบไปด้วย ธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารเสริม ที่อยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมต่อระยะการเจริญเติบโตของพืช

รายละเอียด

ทีจีเอ-วี 2 (TGA-V 2) คือผลิตภัณฑ์ปุ๋ยน้ำที่อยู่ในรูปสารละลายใส เข้มข้น ประกอบไปด้วย ธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารเสริม ที่อยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมต่อระยะการเจริญเติบโตของพืช ทีจีเอ-วี 2 (TGA-V 2) ผ่านกระบวนการผลิตด้วยกรรมวิธี Neutralization process จึงทำให้ผลิตภัณฑ์มีค่า pH อยู่ในช่วงเป็นกลาง ซึ่งเป็นช่วงที่มีความปลอดภัยต่อพืชเมื่อใช้ฉีดพ่นทางใบ และพืชสามารถดูดซึมผ่านทางใบและนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ทีจีเอ-วี 2 (TGA-V 2) ยังผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง โดยปราศจากคลอไรด์ และมีปริมาณดัชนีเกลือต่ำจึงมีความปลอดภัยต่อพืชสูง เมื่อใช้ฉีดพ่นทางใบหรือใช้ทางระบบน้ำหยด

คุณประโยชน์ :                                                                       Analysis            %w/v          %w/w                                    Properties

มีความเข้มข้นของธาตุอาหารสูงและอยู่ในรูปที่พืช                    Nitrogen                  5                   3                                              Appearance สารละลายใส

สามารถดูดซึมนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว                       P2O5                       16                 12                                              Color            สีน้ำตาลส้ม

ปราศจากคลอไรด์ ,มีค่า pH ที่เป็นกลางและมีปริมาณ               K2O                        20                 15                                              Density        325-1.33 Kg/L

ค่าดัชนีเกลือต่ำ จึงมีปลอดภัยสูงเมื่อใช้ฉีดพ่นทางใบ                 Amino Acid          2                  1.5                                               pH                8.0-8.5

หรือให้ทางระบบน้ำหยด                                                               Biostimulants     4200 ppm   4200 ppm

เพิ่มการสะสมอาหารเพื่อสร้างตาดอกและออกดอก                    Fe                            015              0.011

เพิ่มคุณภาพผลผลิต ส่งเสริมการเคลื่อนย้ายและการ                  Mn                         0.013          0.010

สะสมแป้งและน้ำตาล เพิ่มความหวาน                                        Cu                            016             0.012

Zn                            0.016          0.012

Mo                           0.013          0.010

B                              0.011          0.008

ชนิดพืช                                                                   อัตราใช้ต่อน้ำ 20 ลิตร                                                           การนำไปใช้

ไม้ผล:ทุเรียน,ส้ม,มะม่วง,ลำไย,ลิ้นจี่,เงาะ,                      50-70 ซีซี                                 – ระยะสะสมอาหารเพื่อสร้างตาดอก:พ่นก่อนออกดอก 2 เดือน พ่นองุ่น,กาแฟ 2-3 ครั้ง ห่างกัน 7-14 วัน

-ระยะเริ่มติดผล 40-60 ซีซี พ่น 1-2 ครั้ง ห่างกัน 7-14 วัน

พืชผักที่ให้ผล:พริก,มะเขือเทศ,แตงกวา                        40-60 ซีซี                                -พ่นในระยะก่อนออกดอก โดยพ่น 2-3 ครั้ง ทุก 7-14 วัน เพื่อ

แตงโมและอื่น ๆ                                                                                                                     ส่งเสริมการออกดอก

-พ่นในระยะเริ่มติดผล เพื่อเพิ่มคุณภาพ ผลผลิต พ่นทุก 7-14 วัน

ธัญพืช:ข้าว,ข้าวสาลี,งา                                                   40-60 ซีซี                               -พ่นในระยะข้าวตั้งท้อง จนถึงระยะก่อนเก็บเกี่ยว พ่นทุก 7-14 วัน

ไม้ดอกไม้ประดับ:กุหลาบ,เบญจมาศ,                            40-60 ซีซี                               -ส่งเสริมการออกดอก:พ่น 2-3 ครั้งตั้งแต่ระยะก่อนออกดอกโดยพ่น

กล้วยไม้                                                                                                                                ห่างกัน 7-14 วัน

พืชตระกูลถั่ว:ถั่วเขียว,ถั่วเหลือง,ถั่วดำ                         40-60 ซีซี                                -ส่งเสริมการติดดอก ออกฝักดี:ฉีดพ่น 2-3 ครั้งตั้งแต่ระยะก่อนออกดอก

ถั่วฝักยาว                                                                                                                             โดยพ่นห่างกัน 7-14 วัน