ทีจีเอ-วี 1 (TGA-V 1)

300฿

ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยน้ำที่อยู่ในรูปสารละลายใส เข้มข้น ประกอบไปด้วย ธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารเสริมและ อะมิโนแอซิด ที่อยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมต่อระยะการเจริญเติบโตของพืช

รายละเอียด

ทีจีเอ-วี 1 (TGA-V 1) คือผลิตภัณฑ์ปุ๋ยน้ำที่อยู่ในรูปสารละลายใส เข้มข้น ประกอบไปด้วย ธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารเสริมและ อะมิโนแอซิด ที่อยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมต่อระยะการเจริญเติบโตของพืช ทีจีเอ-วี 1 (TGA-V 1) ผ่านกระบวนการผลิตด้วยกรรมวิธี Neutralization process จึงทำให้ผลิตภัณฑ์มีค่า pH อยู่ในช่วงเป็นกลาง ซึ่งเป็นช่วงที่มีความปลอดภัยต่อพืชเมื่อใช้ฉีดพ่นทางใบ และพืชสามารถดูดซึมผ่านทางใบและนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ทีจีเอ-วี 1 (TGA-V 1) ยังผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง โดยปราศจากคลอไรด์ และมีปริมาณดัชนีเกลือต่ำจึงมีความปลอดภัยต่อพืชสูง เมื่อใช้ฉีดพ่นทางใบหรือใช้ทางระบบน้ำหยด

คุณประโยชน์ :                                                                               Analysis          %w/v                  %w/w                    Properties

-มีความเข้มข้นของธาตุอาหารสูงและอยู่ในรูปที่พืช                            Nitrogen              20                           16                            Appearance      สารละลายใส

สามารถดูดซึมนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว                                  P2O5                   4                              3                              Color            สีเขียวเข้ม

-ปราศจากคลอไรด์ ,มีค่า pH ที่เป็นกลางและมีปริมาณ                        K2O                     4                              3                              Density        160-1.170 Kg/L

ค่าดัชนีเกลือต่ำ จึงมีปลอดภัยสูงเมื่อใช้ฉีดพ่นทางใบ                           Amino Acid        2                              1.5                           pH                    7.70

หรือให้ทางระบบน้ำหยด                                                                         Biostimulants    4200 ppm              4200 ppm

เร่งการเจริญเติบโตทางด้านลำต้นและใบและการยืด                            Fe                        013                             0.011

ของข้อปล้อง                                                                                           Mn                       0.012                         0.010

ช่วยดูดซึมและนำพาธาตุอาหารไปยังส่วนต่าง ๆ ของ                           Cu                         014                            0.012

พืช                                                                                                           Zn                         0.014                         0.012

ช่วยให้ใบเขียวเข้มสังเคราะห์แสงและสร้างอาหารได้                           Mo                         012                            0.010

ดี                                                                                                               B                            0.009                        0.008

ชนิดพืช                                                                อัตราใช้ต่อน้ำ 20 ลิตร                                    การนำไปใช้

ผักกินใบ:คะน้า,กะหล่ำ,ผักกาด,ผักบุ้ง                           40-60 ซีซี                    – ฉีดพ่นตั้งแต่ระยะกล้าจนถึงระยะเก็บเกี่ยว โดยพ่นทุก ๆ7-14 วัน

พืชผักที่ให้ผล:พริก,มะเขือเทศ,แตงกวา                       40-60 ซีซี                    -ฉีดพ่นในระยะเริ่มปลูกจนถึงระยะก่อนออกดอกโดยพ่นทุก 7-14 วัน

ธัญพืช:ข้าว,ข้าวสาลี,งา                                                  40-60 ซีซี                    -ฉีดพ่นตั้งแต่อายุ 20 วัน จนถึงระยะแตกกอ เพื่อเร่งการแตกกอและกาเจริญเติบโต โดยฉีดพ่นทุก 10-14 วัน

ไม้ดอกไม้ประดับ:กุหลาบ,เบญจมาศ,กล้วยไม้             40-60 ซีซี                    -พ่นระยะเจริญเติบโต โดยพ่นทุก 10-14 วัน

ผักหัว:หอมใหญ่,กระเทียม,หอมแดง                              40-60 ซีซี                    -พ่นหลังจากปลูกได้ 15-20 วันโดยพ่น 2 ครั้ง ห่างกัน 7-14 เพื่อเร่งการ

พืชหัว:มันฝรั่ง,มันสำปะหลัง,เผือก                                 40-60 ซีซี                    -พ่นหลังปลูก 25-30 วัน โดยพ่น 2-3 ครั้ง ห่างกัน 10-14 วันเพื่อเร่งการแตกใบและเร่งการเจริญเติบโต

พืชตระกูลถั่ว:ถั่วเขียว,ถั่วเหลือง,ถั่วดำ                         40-60 ซีซี                    -พ่นหลังจากปลูกได้ 15-20 วัน โดยพ่น 2 ครั้ง ห่างกัน 7-14 วัน เพื่อเร่งการ

ถั่วฝักยาว                                                                                                                แตกใบแตกกิ่ง การเจริญเติบโตและการยืดของข้อปล้อง