ซิลิโคเทรซ (ธาตุอาหารปรับปรุงคุณภาพพืช)

200฿

ซิลิโคเทรซเป็นอาหารเสริมของพืชสาหรับฉีดพ่นเข้าทางใบหรือให้พร้อมกับปุ๋ยทางดินเพื่อเพิ่มคุณภาพของผลผลิตปรับความสมดุลของแร่ธาตุต่างๆในกระบวนการเสริมสร้างการเจริญเติบโตส่วนต่างๆให้สอดคล้องและเหมาะสมซิลิโคเทรซประกอบด้วย โมโนซิลิสิค แอซิคหรือ ซิลิก้า ที่ละลายน้าได้แมกนีเซียม, สังกะสี,โบรอน,เหล็ก,แมงกานีส, ทองแดง,โมลิบดีนั่มและวิตามิน อี

รายละเอียด

ซิลิโคเทรซช่วยให้พืชได้รับธาตุอาหารครบถ้วนทาให้พืชแข็งแรงสมบูรณ์ใช้กับผักจะเขียวสวย อวบเห็นผลทันตา ไม้ดอกออกดอกเร็วก้านดอกยาวดอกใหญ่สีสวยสดข้าวออกรวงสม่าเสมอเมล็ดไม่ลีบน้าหนักดีไม้ผล เกสรสมบูรณ์ผสมเกสรง่ายติดดอก-ผลดกขั้วเหนียว ผลใหญ่ผลไม่แตกผิวสวยและรสชาติดีผลผลิตเพิ่มขึ้นความส าคัญของซิลิโคเทรซมีดังนี้ซิลิสิค แอซิคหรือซิลิก้าที่ละลายน้าได้ถูกดูดขึ้นไปพร้อมกับน้าสะสมที่ผนังเชลล์พืชช่วยทาให้พืชแข็งแรงทนทานต่อการดูดเจาะกัดของหนอนเพลี้ยไรราแมลงบางระยะและโรคพืชสังกะสีพืชดูดไปใช้ในรูป ไดวาเลนต์ซิงค์ไอออน(Zn++)หรือสารคีเลท(zinc chelate)ท าหน้าที่ปกป้องพืชจากสภาพแปรปรวนอย่างรวดเร็ว

แมกนีเซียมพืชดูดไปใช้ในรูป ไดวาเลนต์แมกนีเซียม(Mg++)เป็นองค์ประกอบของคลอโรฟิลล์ กระตุ้นการท างานของเอนไซม์สร้างแป้งเปลี่ยนเป็นน้าตาลโบรอนกากับการทางานของแคลเซียมและไนโตรเจนมีบทบาทในการสร้างผนังเชลล์ควบคุมการสร้างเพคทินเหล็กพืชดูดไปใช้ในรูปเฟอรัสไอออน (Fe+3)มีบทบาทส าคัญในกระบวนการสังเคราะห์แสงเป็นตัวเร่งกระบวนการออกซิเดชัน-รีดักชันที่เกิดในกระบวนการสังเคราะห์แสงและการหายใจแมงกานีสพืชดูดไปใช้ในรูป แมงกานีสไอออน (Mn++)หรือ แมงกานีสออกไซค์ (MnO)เป็นตัวกระตุ้นการท างานของเอนไซม์ช่วยกระตุ้นการถ่ายทอดอิเล็กตรอนและปลดปล่อยออกซิเจนในการสังเคราะห์แสง หรือปรุงอาหารทองแดงพืชดูดไปใช้ในรูป ไดวาเลนต์คิวพริคไอออน(Cu++)หรือ โมโนวาเลนต์คิวพลัสไอออน(Cu+) ช่วยเพิ่มโมเลกุลของคลอโรฟิลล์และป้องกันการทาลายส่วนสีเขียวที่อาจเกิดขึ้นโมลิบดินั่ม พืชดูดไปใช้ในรูป โมลิบเดตไอออน(MoO4-)สร้างโปรตีนในพืชช่วยให้พืชใช้ไนเตรทเพื่อเปลี่ยนเป็นกรดอะมิโนหรือโปรตีนได้วิตามินอีช่วยให้เกสรสมบูรณ์แข็งแรงการผสมเกสรดีขึ้นวิธีใช้ และอัตราที่ใช้กรณีให้ทางใบเตรียมพืชให้มีการสะสมอาหารก่อนออกดอกในไม้ผลเช่นส้มมะนาวทุเรียนมะม่วงองุ่นลิ้นจี่ล าไย มะขาม เงาะ เป็นต้น ใช้ซิลิโคเทรซอัตรา 1 ช้อนชา, ปุ๋ย0-52-34อัตรา 2 ช้อนแกง, น ้าตาลทรายขาว 50 กรัม ละลายในน้า20ลิตรคนให้ละลายนาไปฉีดให้ทั่วต้นทั้งบนใบและใต้ใบให้เปียกชุ่มโชกเหมือนรดน้าหลังจากออกดอก 25% ให้ฉีด ไวตาไล้เซ่อร์แทนพอดอกเริ่มบานหยุดฉีดฉีดอีกครั้งหลังติดผลอ่อนเพื่อกระตุ้นขั้วป้องกันผลร่วงและก่อนเก็บเกี่ยวควรฉีดสลับกับกันเพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิตกรณีฉีดพ่นเดี่ยวซิลิโคเทรซ5-10กรัม(1ช้อนชา)ต่อน้า20ลิตรฉีดพ่นทั่วทั้งต้นช่วงตอนเย็นแดดอ่อนๆทุกๆ5-7 วัน กรณีใส่ทางดินผสมกับปุ๋ยเคมี5 กก. ซิลิโคเทรซ5 ช้อนแกง และ ภูไมท์1 กก. หรือ ภูไมท์ซัลเฟต2 กก.ค าแนะน าถ้าละลายน้าฉีดเดี่ยวควรหาอัตราเข้มข้นที่เหมาะสมสาหรับพืชแต่ละชนิดการใช้มากเกินอาจเกิดอาการใบไหม้หรือร่วงได้โดยเฉพาะในมะขามเงาะกระท้อน และ กล้วยไม้สกุลหวาย