ซิงค์คีเลท75 %

250฿

ธาตุอาหารสาหรับพืชป้องกันการแพ้อากาศร้อน-หนาวจัดกระตุ้นขั้วเหนียว

รายละเอียด

สังกะสี เป็นจุลธาตุที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการสังเคราะห์ฮอร์โมนพืชในกลุ่มของออกซิน(auxin)ปกติพืชดูดเอาธาตุสังกะสีจากดินได้ต่ามากเพราะการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนและฟอสฟอรัสที่มากเกินไปทาให้พืชดูดธาตุสังกะสีได้ยากขึ้นในสภาพดินด่างหรือพีเอชสูงสังกะสีจะไม่ละลายน้าเมื่อทาปฏิกิริยากันจึงตกตะกอนในดินพืชดูดไม่ได้เพื่อแก้ปัญหาจึงมีการเติมสาร อินทรีย์บางชนิด เรียกว่าสารคีเลท ซึ่งจะไปรวมตัวกับสังกะสีเกิดเป็นสารประกอบ“ซิงค์ 75%+คีเลท”และจะค่อยๆปลด ปล่อยธาตุอาหารให้แก่พืชได้ทีละน้อย การได้รับสังกะสีอย่างเพียงพอจะเหมือนเป็นแพล้นแบลงเก็ตคือเป็นผ้าห่มของพืชซิงค์ 75%+คีเลทประกอบด้วย สังกะสี 75% และ สารคีเลท 25 %

คุณสมบัติ

ทำหน้าที่สังเคราะห์ทริปโตเฟน (tryptophane)ซึ่งเป็นสารหลักในการสร้างฮอร์โมนออกซิน(auxin)เช่นแนพทินอะซิติก แอซิค หรือ NAA กระตุ้นการท างานของเอนไซม์ เกี่ยวข้องกับการสร้างโปรตีนในพืชส่งผลทางอ้อมในการสร้างเม็ดสีเขียวอาการพืชขาดสังกะสีมีใบขนาดเล็ก (little leaf)แคระแกรนข้อปล้องสั้นไม่ขยายใบเป็นกระจุก(rosette)ใบอ่อนและใบอยู่ใกล้ยอดจะลีบปลายรากไม่เจริญเพราะขาดออกซินไม่ทนต่อสภาวะแดดร้อน-หนาวจัด ใน ธัญพืช เช่นข้าวข้าวโพดถั่วต่างๆและไม้ผล เช่นส้มมะนาวทุเรียนเป็นต้นใบเหลืองระหว่างเส้นใบขอบใบเขียวแผ่นใบซีดเซลล์แห้งตายเป็นจุดใบส้มเรียกว่า“โรคใบแก้ว”ความส าคัญของซิงค์คีเลท 75%-ทาให้ขั้วดอก-ขั้วผลเหนียวป้องกันดอกและผลร่วงอันเนื่องมาจากสภาพอากาศแปรปรวน-ช่วยส่งเสริมขบวนการสร้างคลอโรฟิลล์พืชสร้างอาหารหรือสังเคราะห์แสงได้เพิ่มขึ้น-ช่วยให้โปแตสเซียมทางานได้ดีขึ้นช่วยสร้างน้าตาลแล้วเปลี่ยนเป็นแป้งและควบคุมการเคลื่อนย้ายสารอาหารต่างๆ-ป้องกันพืชแพ้แดด-หนาว-ช่วยเพิ่มคุณภาพผลผลิตให้สูงขึ้น

วิธีใช้ และอัตราที่ใช้

ใส่ทางดินทางเป็นปุ๋ยละลายช้า โดยผสม ปุ๋ยเคมี 100 กก. ซิงค์คีเลท 75% 1 กก. โบรอนพืช 1 กก. และ ภูไมท์ 10 กก. หรือ ภูไมท์ซัลเฟต 15-20 กก.กรณีที่ต้นพืชแสดงอาการขาดชัดเจนเพื่อแก้ปัญหาให้ทันท่วงทีใช้ไวตาไล้เซ่อร์ฉีดพ่นทางใบทุกๆ 5-7 วันอาการของพืชจะดีขึ้นเป็นลาดับหรืออาจจะใช้ฉีดพ่นทางใบควบคู่กันไปก็ได้พืชที่ควรใช้ไม้ผลเช่นส้มมะนาวทุเรียนองุ่นลาไยลิ้นจี่เงาะฝรั่งมังคุดมะม่วงเป็นต้นพืชไร่ เช่นข้าวข้าวโพดถั่วต่างๆแตงโมฟักทองเป็นต้นไม้ดอก-ไม้ประดับเช่นกุหลาบมะลิดาวเรืองเบญจมาศตลอดจนพืชผัก หลายชนิด