โพลิเมอร์ สารอุ้มน้ำ

250฿

โพลิเมอร์คือสารประเภทคาร์โบไฮเดรตมีโครงสร้างเป็นโพลิแอกติลามายมีโครงสร้างขนาดใหญ่หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสารอุ้มน้าการดูดน้าจะเป็นไปอย่างรวดเร็วมากใน5นาทีแรกคือดูดน้าได้200-400เท่าแต่ถ้าน้ามีเกลือหินปูนกรดด่างเจือปนอยู่ก็จะดูดน้าได้น้อยลงคือไม่ถึง400เท่าแต่อย่างไรก็ไม่ต่ากว่า100เท่าประโยชน์

รายละเอียด

 ในการปลูกป่า โดยใช้โพลิเมอร์ที่แช่น้าค้างคืนและพองตัวเต็มที่รองก้นหลุมใช้อัตราหลุมละ1ลิตร การใช้รองก้นหลุมปลูกแล้วพบว่าต้นกล้าที่ปลูกลงไปนั้นรอดตายแทบทั้งหมดคือ99%

 ใช้กับไม้กระถางหรือถุงเพาะชาโดยผสมดินปลูกตามวิธีที่ทามาแต่เดิมคือใช้ดิน6ส่วนผสมกับโพลิเมอร์ที่แช่น้าพองตัวเต็มที่1ส่วนคลุกเคล้าให้เข้ากันดีแล้วปลูกพืชผลที่ได้รับคือพืชเจริญเติบโตงามสม่าเสมอไม่ต้องรดน้าบ่อยครั้งลดค่าแรงพืชงามทน

 ใช้กับการปลูกไม้ผลเช่นมะม่วงขนุนเงาะลิ้นจี่ลาไยระกาลางสาดลองกองจาพวกไม้ผลทุกชนิดต้นที่ปลูกใหม่หรือปลูกไปแล้วจะใช้โพลิเมอร์ 1ช้อนชา หรือ 5 กรัมหว่านกระจายที่ก้นหลุมแล้วจึงปลูกลงไปแล้วรดน้าเพื่อให้โพลิเมอร์พองตัวอุ้มน้าหรือใช้โพลิเมอร์เปียก1-2ลิตรรองก้นหลุมทุกครั้งที่ปลูกหรือใส่บริเวณโคนต้นส าหรับพืชที่ปลูกแล้วและกลบดินต้นไม้จะรอดตายเกือบ100%

 ผสมวัสดุอื่นช่วยประหยัดน้าในการลดน้าและรักษาน้าให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมโดยผสมโพลิ-เมอร์ที่เปียกน้าแล้ว1-30กิโลกรัมต่อวัสดุปลูก1ลูกบาศก์เมตรหรือ10%ของวัสดุปลูก

 ในแปลงปลูกช่วยรักษาน้าในดินให้เพียงพอโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตของพืชพืชไร่พืชผัก ไม้ประดับ และสนามหญ้า ใช้โพลิเมอร์แห้ง 1-10กรัมต่อหลุมไม้ผลไม้ยืนต้นใช้โพลิเมอร์แห้งตั้งแต่5-10 กรัมต่อต้น

ผสมโพลิเมอร์ในวัสดุปลูกก่อนที่จะปลูกพืช

 การเพาะเมล็ดเพื่อให้เมล็ดได้รับความชื้นอย่างสม่าเสมอและทั่วถึงโดยใช้โพลิเมอร์ผสมวัสดุเพาะปลูก 1 ต่อ 10

 การขยายพันธุ์ โดยการปักช าและการตอน ใช้โพลิเมอร์ในรูปของวุ้น 10% ผสมในวัสดุที่ใช้ในการขยายพันธุ์

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

การพองตัวของโพลิเมอร์มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสภาพน้าที่นามาแช่โพลิเมอร์หากค่าน้าเป็นกรดจัด

หรือด่างจัดจะทาให้โพลิเมอร์พองตัวได้ไม่มากหากค่าน้าเป็นกลางจะทาให้การพองตัวเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้น

หากน าโพลิเมอร์ไปรองก้นหลุมปลูกต้นไม้ให้นาโพลิเมอร์แช่น้าที่เป็นกลางค้างคืนทิ้งไว้เพื่อให้โพลิเมอร์พองตัว

เต็มที่แล้วจึงนาไปรองก้นหลุมจะได้ผลดีที่สุด