ธาตุอาหารพืช (7)

บำรุงรักษาต้นไม้ (10)

ปรับปรุงสภาพดิน (29)

ปศุสัตว์และสัตว์น้ำ (13)

ป้องกันจำกัดโรคแมลง (27)

รักษาความสดลดสารพิษ (3)

วัสดุอุปกรณ์ผลิตเห็ด (60)

หัวเชื้อและก้อนเชื้อเห็ด (25)