การเกษตร, Uncategorized

“หมอดินอาสา”ชลบุรีรับรางวัล เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติจากFAO

fiogf49gjkf0d

นายศุภชัย โพธิ์สุ รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในวันที่ 16 ตุลาคม องค์กรอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้พิจารณาคัดเลือกให้นำเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปี 2552 คือ นายทำนนท์ แซ่ลี้ หมอดินอาสาประจำจังหวัดชลบุรี สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 เข้าร่วมงานวันอาหารโลก ครั้งที่ 29 เพื่อเข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตรและเหรียญรางวัล WFD (World Food Day) จากพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุม องค์กรอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ถนนพระอาทิตย์ กรุงเทพฯ

 

fiogf49gjkf0d

   ทั้งนี้ หมอดินทำนนท์ แซ่ลี้ นับเป็นเกษตรกรตัวอย่างที่มีความอดทนมุ่งมั่นตั้งใจจริง ในการยึดอาชีพเกษตรผสมผสาน โดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค มีการพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองอยู่เสมอ จนสามารถพลิกฟื้นผืนดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ มีอินทรีย์วัตถุต่ำให้เป็นผืนดินที่ทำการเพาะปลูกพืชผลแบบผสมผสาน โดยใช้ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพทางดินของกรมพัฒนาที่ดินเป็นหลักในการพัฒนาที่ดิน สร้างรายได้หมุนเวียนทุกเดือน โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี ช่วยลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร นอกจากนี้ยังเปิดบ้านให้เป็นศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ช่วยทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีต่าง ๆ ของกรมพัฒนาที่ดิน สู่เกษตรกรในพื้นที่ที่ดูแลรับผิดชอบจนได้รับการคัดเลือกให้เป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำปี 2552


  สำหรับผู้ที่สนใจเยี่ยมชม ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงได้ที่ นายทำนนท์ แซ่ลี้ บ้านเลขที่ 241/1 หมู่ 8 ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี โทร. 081-775-3789 


 


ที่มา:หนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับวันที่ 15 ตุลาคม 2552


http://www.naewna.com/news.asp?ID=183173

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *