การเกษตร, Uncategorized

ส่งมอบถนนบนคันคลองชลประทานให้ทางหลวงชนบท

fiogf49gjkf0d

นายวีระ วงศ์แสงนาค  รองอธิบดีกรมชลประทาน  เปิดเผยว่า  กรมชลประทานเตรียมส่งมอบผิวทางจราจรของถนนบนคันคลองของชลประทานให้กับกรมทางหลวงชนบทในการดูแลบำรุงรักษาและปรับปรุง  เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางคมนาคม  รวมทั้งเป็นการพัฒนาระบบโครงข่ายทางหลวงและการเชื่อมต่อระบบขนส่งทั้งนี้ในปัจจุบันกรมชลประทานมีถนนบนคันคลองชลประทานทั้งสิ้น 1,667 สาย รวมระยะทาง 8,966 กิโลเมตร กระจายอยู่ในความรับผิดชอบของสำนัก  ชลประทานทั้ง 17 แห่งทั่วประเทศ เป็นถนนลาดยาง จำนวน  1,318 สายระยะทาง 6,354 กิโลเมตร และถนนลูกรังอีก 349 สาย ระยะทาง 2,612 สายอย่างไรก็ตาม การส่งมอบผิวทางจราจรของถนนบนคันคลองชลประทาน ให้กับกรมทางหลวงชนบทดังกล่าว ใน   เบื้องต้นสามารถทำได้จำนวน 546 สายระยะทางประมาณ 4,318 กิโลเมตร

fiogf49gjkf0d

 


แบ่งเป็นผิวทาง ลาดยาง 458 สาย 3,356 กิโลเมตร และผิวทางลูกรัง 88 สาย ระยะ  ทาง 962 กิโล เมตร กระจายอยู่ในพื้นที่ของสำนักทางหลวงชนบทต่าง ๆสำหรับเงื่อนไขในการส่งมอบผิวทางจราจรบนคันคลองนั้น กรรมสิทธิ์ที่ดินยังคงเป็นที่ราชพัสดุที่อยู่ในความครอบครองของกรมชลประทานเช่นเดิม  กรมทางหลวงชนบทจะเป็นเพียงผู้รับมอบในการซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาผิวจราจรของถนนเฉพาะที่ได้รับมอบเท่านั้น  โดยไม่มีการขยายเขตผิวจราจร  นอกจากนี้กรมทางหลวงชนบทจะต้องรักษาระดับถนนไว้ไม่ต่ำกว่าที่สร้างไว้เดิม หรือสามารถยกระดับหลังถนนให้สูงขึ้นตามความจำเป็นและเหมาะสมได้.


 


ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ฉบับวันที่ 15 ตุลาคม 2552


http://www.dailynews.co.th/newstartpage/index.cfm?page=content&categoryId=339&contentID=25996


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *