การเกษตร, Uncategorized

สหกรณ์ออมทรัพย์ความมั่นคงของมนุษย์เงินเดือน

fiogf49gjkf0d

  ภายหลังจากที่วิธีการสหกรณ์ได้ถูกนำมาใช้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพให้เกษตรกร ในปี พ.ศ. 2459 พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ในฐานะทรงเป็นอธิบดีกรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์ขณะนั้น ได้ทรงพิจารณาเลือกแบบไรฟ์ไฟเซน และนำไปสู่การจัดตั้งสหกรณ์แห่งแรกของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2459 ใช้ชื่อว่า สหกรณ์วัดจันทร์ไม่จำกัดสินใช้ ที่จังหวัดพิษณุโลก สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด (สินใช้) นับเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งแรก ด้วยหวังว่าสหกรณ์แห่งนี้ จะเป็นแหล่งออมเงิน และเป็นแหล่งเงินทุนในยามคับขัน ผลการดำเนินงานในสิ้นปีแรก หลังจากจัดตั้งมาได้ 3 เดือน สหกรณ์มีสมาชิก 181 คน มีหุ้น 9,300 บาท เงินสะสมรายเดือน 2,810 บาท เงินรับฝากประจำ 46,000 บาท กำไรประจำปี 1,213.80 บาท ซึ่งได้จัดสรรเป็น  ทุนสำรอง  938.70 บาท และเงินปันผล 89.10 บาทมาถึงวันนี้ปี พ.ศ. 2552

fiogf49gjkf0d

 


สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งแรกของประเทศไทยมีอายุครบ 60 ปี มีสมาชิก 6,318 คน  ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นข้าราชการ ลูกจ้างในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ มีทุนดำเนินงาน 3,165 ล้านบาท สหกรณ์ได้เอื้ออำนวยประโยชน์แก่สมาชิกหลายประการ ทั้งในเรื่องการออมทรัพย์ การถือหุ้น การให้สินเชื่อ การให้ สวัสดิการแก่สมาชิกและครอบครัว ตั้งแต่เกิดจนตาย โดยคุ้มครองสมาชิกผู้เสียชีวิตทุนประกัน คนละ 300,000  บาท และจัดสรรเป็นทุนสาธารณ    ประโยชน์ อีกด้วย สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด ถือได้ว่าเป็นสถาบันการเงิน ตลอดระยะเวลาของการเป็นสมาชิกสหกรณ์ ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด สมาชิกทุกคนมีความภูมิใจในการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งแรกของประเทศไทย และส่วนใหญ่ยังคงยึดมั่นสถานะของการเป็นสมาชิกสหกรณ์ที่ไม่เคยแม้แต่จะคิดลาออก เพราะเห็นว่าได้มีสหกรณ์แห่งนี้เป็นที่พึ่งพิง และยกให้เป็นความหวังของมนุษย์เงินเดือน ทำให้รู้สึก  สำนึกในบุญคุณและมีความภาคภูมิใจในสหกรณ์แห่งนี้เป็นอย่างยิ่งการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด ในช่วงแรก หลายคนคิดแค่เพียงว่าจะสามารถเก็บเงินให้ได้บ้าง และกลายเป็นกาตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดสำหรับชีวิต เพราะในเวลาต่อมาสหกรณ์แห่งนี้ได้เป็นที่พึ่งของชีวิตตลอดเวลายาวนาน ทำให้สมาชิกทุกคนมีความสมหวังในชีวิตและ มีความสุขหลังเกษียณอายุราชการอย่างพร้อมมูล การเลือกวิธีดำเนินชีวิตตามแนวทางของสหกรณ์ทำให้สมาชิกได้รับโอกาสในการสร้างเนื้อสร้างตัว สร้างฐานะที่มั่นคง ในทุกวันนี้ สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด ได้สร้างความมั่นคงในชีวิตให้แก่สมาชิกจากรุ่นสู่รุ่น  ทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์  และเป็นศูนย์รวมของความร่วมแรงร่วมใจ  ความเอื้อเฟื้อแบ่งปัน ที่นับเป็นพลังอันมหาศาล ช่วยขับเคลื่อนให้สหกรณ์แห่งนี้เจริญก้าวหน้าและทำหน้าที่ต่อไปอย่างไม่หยุดนิ่ง 60 ปีที่ผ่านมา ถือเป็นบทพิสูจน์ความสำเร็จของสหกรณ์ในการทำหน้าที่เป็นสถาบัน  การเงินของชีวิต แม้ปัจจุบันจะมีคลื่นวิกฤติเศรษฐกิจรุนแรงเข้าถาโถมระลอกแล้วระลอกเล่า  แต่สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งนี้ยังยืนหยัดอยู่ได้  เพราะยึดหลักของสหกรณ์ในการฝ่าฟันวิกฤติการณ์ต่าง ๆ โดยมีสมาชิกของสหกรณ์ช่วยกันประคับประคอง ดูแล เชื่อมั่นและร่วมภาคภูมิใจในความสำเร็จของสหกรณ์  ซึ่งทุกคนยังคงยึดมั่นเอาอุดมการณ์สหกรณ์เป็นตัวกำหนดทิศทางการดำเนินงาน ด้วยความเชื่อมั่นว่าวิธีการของสหกรณ์จะนำพาความสุขมาสู่สมาชิกอย่างแท้จริง.


 


ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ฉบับวันที่ 15 ตุลาคม 2552


http://www.dailynews.co.th/newstartpage/index.cfm?page=content&categoryId=340&contentID=25998


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *