รายงานพิเศษ : สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม จำกัด น้อมนำพระราชดำริระบบสหกรณ์ในหลวง‘รัชกาลที่ 9’พลิกฟื้นชีวิตชนเผ่าปกาเกอะญอ

Continue reading