ข่าวสารทั่วไป, ข่าวเกษตร

9 เดือน เกษตร 5 จังหวัดภาคใต้คืบหน้า

fiogf49gjkf0d

รายงานจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ทางกระทรวงฯ ได้จัดทำแผนขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2555-2557 ซึ่งเป็นการดำเนินการให้สอดคล้องไปกับนโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2555-2557 โดยสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)

ซึ่งในปีงบประมาณ 2555 มีการดำเนินงานภายใต้กรอบงบประมาณ 1,804 ล้านบาท มีแผนงานและกิจกรรมสำคัญแบ่งออกเป็น 2 ส่วน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ร่วมระหว่าง กอ.รมน. และ ศอ.บต. ได้แก่

ส่วนที่ 1 เพื่อให้การลงทุนทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มั่นคง สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ วิถีชีวิต ตรงกับความต้องการของประชาชน และมีผลต่อการสร้างอาชีพ และการกระจายรายได้ที่ทั่วถึงให้กับประชาชน ส่งผลให้อัตราการว่างงานในระดับหมู่บ้านลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่วนที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ เทคโนโลยี ศักยภาพแรงงาน ทั้งต้นน้ำปลายน้ำ ครอบคลุมพื้นที่ในประเทศและรอยต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน

fiogf49gjkf0d

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานโครงการฯ ในรอบ 9 เดือน ระหว่างตุลาคม 2554-มิถุนายน 2555 มีความก้าวหน้าตามเป้าหมาย อาทิ ด้านพืช มีกิจกรรมที่ดำเนินงานแล้วเสร็จ 100% คือ การส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดสารพิษ โครงการปลูกยางพาราในพื้นที่ว่างเปล่า 696 หมู่บ้าน และการปลูกยางพารา 1,377 หมู่บ้าน ซึ่งส่งผลให้จำนวนนาร้างลดลง 83,954 ไร่ ข้าวปลอดสารพิษเพิ่มขึ้น 275 ตัน ด้านประมง มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมงผ่านการอบรม 3,200 ราย มอบปัจจัย 1,966 ราย รวมทั้งจัดทำแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล 5 แห่ง

ซึ่งสามารถเพิ่มผลผลิตกุ้งกุลาดำในอ่าวปัตตานี มีมูลค่าจากการขายกุ้งประมาณ 10 ล้านบาท ส่วนด้านปศุสัตว์ มีโครงการที่แล้วเสร็จ 100% คือ โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกในครัวเรือนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ ส่วนโครงการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะเนื้อ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมฮาลาล และการเลี้ยงแพะเนื้อแพะนมรายย่อยนั้น คืบหน้ากว่า 90% ส่งผลให้จำนวนแพะเพิ่มขึ้น 21% ราคาแพะมีชีวิตเพิ่มขึ้นจาก 120 บาท/กก. เป็น 180-200 บาท/กก. ซึ่งในภาพรวมผลผลิตคิดเป็นมูลค่ากว่า 280 ล้านบาท

ที่มา : หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 3 สิงหาคม 2555

http://www.dailynews.co.th/agriculture/146993