ข่าวสารทั่วไป, ข่าวเกษตร

121 ปี…กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ – หลากเรื่องราว

fiogf49gjkf0d

“1 เมษายน”… เป็นวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำหรับปีนี้ ครบรอบ
121 ปี…ซึ่งตลอด 121 ปีที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการดูแล กำกับกระบวนการผลิตภาคเกษตรกรรม
เพื่อสร้างสินค้าเกษตรสำหรับหล่อเลี้ยงพลโลก…สำหรับปีนี้ก็เป็นเฉกเช่นทุกปี
ที่จะต้องมีการจัดงานเพื่อแสดงถึง พลัง
ด้านการเกษตรของไทยให้เป็นที่ประจักษ์…

นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า
การจัดงานวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบรอบ 121 ปี กำหนดจัดงานขึ้น ณ
บริเวณหน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
โดยรูปแบบการจัดงานจะแตกต่างไปจากทุก ๆ ปี
ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในงาน มากขึ้น

“ปีนี้เป็นปีแรกที่เรากำหนดจัดงานวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขึ้นที่
หน้ากระทรวงฯ
โดยรูปแบบการจัดงานจะเป็นการนำผลิตผลทางการเกษตรที่ผ่านการคัดสรรคุณภาพ
ระดับส่งออกมาจำหน่ายให้แก่ประชาชนไม่ว่าจะเป็น พืช ผัก ผลไม้ อาหารทะเล
อาหารแปรรูปต่าง ๆ และมีสินค้าเกษตรหลาย ๆ
ตัวจะพบได้เฉพาะภายในงานนี้เท่านั้น” นายยุคลกล่าว

fiogf49gjkf0d

นอกจากนี้ยังมีองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ มาจัดแสดงเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน
เช่น การบริหารจัดการน้ำอันเป็นต้นทุนเพื่อการเกษตร
การจัดการทรัพยากรดินในเรื่องของดินเปรี้ยว ดินเค็ม ดินทราย ดินเลว
กลายเป็นดินดีสำหรับการเพาะปลูก
การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรเพื่อให้สามารถแข่งขันและเป็นพื้นฐานความมั่นคง
ทางอาหารและพลังงานของประเทศ
รวมทั้งวิธีการที่จะผลิตสินค้าเกษตรระดับอาหารปลอดภัย
เพื่อสร้างโลกว่าเขาทำกันอย่างไร

…งานจะมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม ถึง 2 เมษายน เวลา 09.00–20.00 น.
ทุกวัน…ทางด้าน นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของกระทรวงเกษตรฯต่อไปในภายภาคหน้า ว่า  นับจากนี้ไป
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะมุ่งพัฒนาและส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกรและเกษตรกรมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีอาชีพที่มั่นคง
รวมทั้งให้ความสำคัญในการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาด มีคุณภาพมาตรฐานและมูลค่าเพิ่มขึ้น
ให้ความสำคัญในเรื่องการวิจัยและพัฒนาในเรื่องของกิจกรรมต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับสายพันธุ์
รวมทั้งพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกรในรูปแบบต่าง ๆ

…ภายใต้การดำเนินนโยบายให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประชาชนมีอาหารบริโภคที่ปลอดภัย และสร้างเศรษฐกิจให้แก่ประเทศชาติ …

…จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านมาร่วมกัน ลองลิ้ม ชิม ช้อป ในงาน  …121 ปี เกษตรไทย สร้างครัวโลก

ที่่มา : หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 27 มีนาคม 2556
 http://www.dailynews.co.th/agriculture/193062