การเกษตร, ข่าวเกษตร

‘ไทย-เขมร’ร่วมมือนำร่องพัฒนา ต้นแบบสหกรณ์การเกษตร2แห่ง

นายกัณวีย์ บุญญพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่
5 จังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า ไทยและกัมพูชาได้จัดทำแผนความร่วมมือการพัฒนาไทย
กัมพูชาระยะเวลา 3 ปี โดยมอบหมายให้ กรมส่งเสริมสหกรณ์
รับผิดชอบแผนงานการพัฒนาระบบสหกรณ์
โดยร่วมกับกัมพูชาดำเนินโครงการพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ภาคการเกษตร
เพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของระบบสหกรณ์ในกัมพูชา

ทั้งนี้มีการกำหนดให้สหกรณ์ 2 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์การเกษตร Khumream Samaky Rikchamroeun จ.เสียมราฐ
และสหกรณ์การเกษตร
Phom Khcum จ.อุดรมีชัย มีกิจกรรม คือ
การพัฒนาสหกรณ์การเกษตรทั้ง 2 แห่งให้มีความเข้มแข็ง
บุคลากรของสหกรณ์มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการสหกรณ์ สามารถบริหารจัดการสหกรณ์
วางแผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจ แผนการตลาด แผนการเงิน ได้ด้วยตนเอง
โดยใช้วิธีการจัดการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ และบุคลากรภาคการเกษตรของกัมพูชา
การศึกษาดูงาน การให้คำแนะนำ เช่น ระบบบัญชี การบริหารจัดการ การควบคุมภายใน
ในสหกรณ์เป้าหมายรวมถึงช่วยส่งเสริมแนะนำในการจัดทำแผนกลยุทธ์และการนำแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ
โดยเป้าหมายสุดท้าย คือ สหกรณ์การเกษตรทั้ง 2 แห่ง
สามารถเป็นสหกรณ์ต้นแบบในการถ่ายทอดองค์ความรู้ไปยังสหกรณ์อื่นในอนาคต

สำหรับกรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการมีระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2560-2562
โดยในวันที่ 11-15 กันยายน 2560
คณะผู้เชี่ยวชาญจากประเทศไทยจะเดินทางไปยังกัมพูชาเพื่อร่วมประชุมกำหนดหลักสูตรร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร
กัมพูชา และลงพื้นที่ไปยังสหกรณ์กลุ่มเป้าหมายเพื่อเก็บข้อมูล
เพื่อใช้ในการออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายต่อไป

 

ที่มาหนังสือพิมพ์แนวหน้า  ฉบับวันที่ 28/8/2560

เว็ปที่มา  http://www.naewna.com/local/288422