จุลินทรีย์, โรคแมลงศัตรูพืช, คุณค่าน่ารู้เกี่ยวกับจุลินทรีย์, อื่นๆ

ใช้ อินดิวเซอร์(ไตรโคเดอร์ม่า)กำจัด โรคราก

โรครากเน่าโคนเน่า จัดเป็นโรคที่พบกันมากในสวนพืช ผัก ผลไม้ ของชาวไร่ ชาวสวน  และเป็นปัญหา  หนักของเกษตรกรผู้ปลูก เพราะปัญหานี้สร้างความ

เสียหายอย่างมากแก่ พืช ผัก ผลไม้ เป็นอย่างมาก โรครากเน่าโคนเน่า เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อรา ไฟทอปธอร่า (Phytophthora) เป็นเชื้อราที่กำจัดได้ยากและรุน

แรง สามารถแพร่ระบาดได้อย่างกว้างขวาง และรวดเร็วในช่วงฤดูฝน ลักษณะและอาการโดยทั่วไป ราก  จะมีลักษณะเป็นสีน้ำตาล ช้ำ และเน่า ส่วนโคนต้น  จะมี

ลักษณะเปลือกแตก มีเมือกเยิ้มออกมาจากส่วนเปลือกของต้นที่แตก ใบ ดอก ผล  เกิดอาการเน่าหรือไหม้เป็นวงกลมสีน้ำตาลเข้มหรือน้ำตาลดำตรงบริเวณกลาง

ใบ ขอบใบหรือปลายใบ ซีด เหลือง เหี่ยวตาย การดูแลรักษาไม่ควรใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายรุนแรง ทำให้ในระยะยาวพืชที่นำมาปลูกใหม่นั้นก็ขาดภูมิคุ้มกันที่ได้

จากธรรมชาติ เราควรใช้จุลินทรีย์ชีวภาพปราบเชื้อราโรครากเน่าโคนเน่า วันนี้ผู้เขียนอยากแนะนำผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่ง ที่ชื่อ อินดิวเซอร์ (ไตรโคเดอร์ม่า) นำไปใช้ท

ดแทนการใช้สารเคมีกำจัดเชื้อราโรครากเน่าโคนเน่า ซึ่งไม่เป็นอันตรายไม่มีสารพิษตกค้างในผืนดินแผ่นน้ำ เป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และรักษาระบบนิเวศน์กับ

สภาพแวดล้อม เป็นจุลินทรีย์ที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านาน เพียงแต่เกษตรกรยังมีความนิยมในกลุ่มของเคมีที่เห็นผลทันใจเสียมากกว่า ทีนี้    เราลองมาดูประโยช

น์และการนำไปใช้งานของ อินดิวเซอร์ (ไตรโคเดอร์ม่า)  กันดูนะครับ เจ้า อินดิวเซอร์ (ไตรโคเดอร์ม่า)  มีคุณสมบัติ เป็นจุลินทรีย์ชีวภาพปราบโรคพืช โรคราก

เน่าโคนเน่า โรคกล้าเน่ายุบ โรคเน่าคอดิน โรคเหี่ยว ผ่านการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรนำไปจดรับรอง GAP, สัญลักษณ์ Q และ Organic Thailand ได้ ละ

ลายน้ำได้ 100 % ไม่อุดตันหัวฉีดผ่านการทดสอบความเป็นพิษ (LD50) แล้วว่ามีความปลอดภัยกว่าน้ำปลา ประมาณ 10 เท่า วิธีใช้ ให้ใช้ในอัตรา50กรัมต่อน้ำ

20ลิตร ฉีดพ่นให้ครอบคลุมบริเวณส่วนบนและส่วนล่างของใบพืชด้วยรวมถึงบริเวณโคนต้นด้วย จึงจะสามารถควบคุมเชื้อเราโรคพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฉีด

พ่นทุกๆ7วันครั้ง ควรฉีดตอนแดดอ่อนๆ ช่วงเช้าตรู่ ถ้าพบระบาดมาก ควรฉีดพ่นติดต่อกัน 2 ครั้ง ใน 3-4 วัน โดยใช้อัตราส่วนผสมเท่าเดิมก่อนที่จะนำเชื้อ อินดิว

เซอร์ (ไตรโคเดอร์ม่า) ไปผสมกับน้ำฉีดพ่น ขอแนะนำให้ใช้ ม้อยเจอร์แพล้นท์(สารเปียกใบ) เติมผสมกับน้ำก่อน โดยใช้อัตรา 20 ซี.ซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร  แล้วจึงค่

อยนำเชื้อ อินดิวเซอร์ (ไตรโคเดอร์ม่า)เทใส่ลงไปแล้วกวนผสมให้เข้ากัน ประสิทธิภาพ ของม้อยเจอร์แพล้นท์(สารเปียกใบ)จะทำให้เชื้อ อินดิวเซอร์ (ไตรโคเด

อร์ม่า) ทำงานและมีประสิทธิภาพในการดูดซึมเข้าทำลายโรครากเน่าโคนเน่าได้ดียิ่งขึ้น  ผู้เขียนรับรองว่าถ้าใช้ อินดิวเซอร์ (ไตรโคเดอร์ม่า) ฉีดพ่นตามที่ผู้เขียน

แนะนำโรครากเน่าโคนเน่าจะค่อยๆหมดไปจาก แปลง สวน ไร่ ของท่านเกษตรกรอย่างแน่นอน

 

ผู้เขียนบรรเจิด ยิ่งวงษ์(ฝ่ายส่งเสริมการตลาดภาคกลาง)

สอบถามเพิ่มเติม02-9861680-2 หรือ 092-7744902Hotline สายด่วน 084-5554205 -9