จุลินทรีย์, โรคแมลงศัตรูพืช, อรรถประโยชน์หินแร่ภูเขาไฟ, หินแร่ภูเขาไฟ, คุณค่าน่ารู้เกี่ยวกับจุลินทรีย์

ใช้ไบโอเซ็นเซอร์(บาซิลลัส ซับทิลิส)กับอินดิวเซอร์(ไตรโคเดอร์ม่า)

วันนี้ผู้เขียนจะขอกล่าวถึงโรคที่เกิดจากเชื้อราทางใบที่น้ำฝนนำมาด้วย ได้แก่ โรคใบไหม้  โรคใบจุด โรคใบติดราสนิม ราแป้ง ราดำ ราน้ำค้าง  ราสีชมพู แอนแทค

โนส ฟัยทอปเทอร่า  แคงเกอร์ เป็นต้น ซึ่งโรคเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับเกษตรทุกปีขึ้นอยู่กับช่วงฤดูกาลจะเป็นมากหรือน้อยเกษตรกรส่วนใหญ่เมื่อเห็นว่าพืชเริ่มแสดงอา

การก็จะฉีดพ่นด้วยเคมีเพราะมองว่ารวดเร็วทันใจ แต่ปัญหาที่ตามมาคือ มีสารพิษตกค้างในพืชผักในดิน แปลงปลูกของเกษตรกร เจ็บไข้ไม่สบายเนื่องจากได้รับ

สารพิษมากในเวลายาวนานอาจก่อให้เกิดมะเร็งได้ทำลายสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศน์ ทำให้ทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีโยชน์ต้องสูญเสียไป วันนี้ผู้เขียนจึงอยาก

แนะนำทางเลือกใหม่ให้กับเกษตรกรป้องกันกำจัดเชื้อราโรคพืชด้วยชีวภาพ ไม่มีสารเคมีตกค้าง  ไม่ส่งผลต่อผู้ใช้ผู้บริโภคสัตว์เลี้ยง ไม่ทำลายระบบนิเวศน์ และ

ช่วยเกษตรกรลดต้นทุน คือใช้ จุลินทรีย์ ในการกำจัดเชื้อรา คือให้ใช้ไบโอเซ็นเซอร์(บาซิลลัส ซับทิลิส)กับอินดิวเซอร์(ไตรโคเดอร์ม่า)ในการปราบเชื้อราโรคพืช

เชื้อสองตัวนี้ได้รับการคัดเลือกว่ามีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันกำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา วิธีใช้ให้ใช้ไบโอเซ็นเซอร์(บาซิลลัส ซับทิลิส)กับอินดิวเซอร์(ไตร

โคเดอร์ม่า) 50กรัม ต่อน้ำ20ลิตรฉีดพ่นให้ทั่วทั้งแปลง ทั้งใต้ใบและบนใบ ติดต่อกัน 3-4 ครั้ง หรือฉีดพ่นทุก ๆ 5-7 วัน/ครั้ง ควบคุมไม่ให้เชื้อราเกิดการระบาด

ไบโอเซ็นเซอร์(บาซิลลัส ซับทิลิส)กับอินดิวเซอร์(ไตรโคเดอร์ม่า)ทำหน้าที่เสมือนทหารยามที่ค่อยเฝ้าระวังไม่ให้เชื้อรากลับเขามาอีกมิให้เชื้อราได้เกิดขึ้นมา

ผู้เขียนบรรเจิด ยิ่งวงษ์(ฝ่ายส่งเสริมการตลาดภาคกลาง)

สอบถามเพิ่มเติม02-9861680-2 หรือ 092-7744902Hotline สายด่วน 084-5554205 -9

หรือ @thaigreenagro เสนอติชมได้ที่ Email : thaigreenago@gmail.com