ข่าวเกษตร

ใช้สารสกัด “สะเดา” กำจัดแมลง ทางเลือกใหม่ของผลไม้ส่งออก

NULL

                ระยะเวลา 5 ปี ก่อนหน้านี้ ภาวะราคาผลผลิตผลไม้ต่าง ๆ เช่น ทุเรียน เงาะ ลองกอก ตกต่ำ การลดต้นทุนโดยไม่ให้ผลผลิตเสียหายเป็นหนทางเดียวที่เกษตรกรเสาะแสวงหานำมาใช้เพื่อความอยู่รอด ประกอบกับความต้องการของต่างประเทศ เกี่ยวกับความปลอดภัยในกระบวนการผลิตผลไม้ต่าง ๆ ทำให้กรมวิชาการเกษตรต้องออกมาเน้นให้เกษตรกรผลิตผลไม้ตามหลักการเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) ทำให้เกษตรกรชาวสวนผลไม้ต่าง ๆ ต้องดิ้นรนหากระบวนการผลิตหรือปัจจัยการผลิตอื่น ๆ ที่จะรองรับนโยบายดังกล่าว

fiogf49gjkf0d

                คุณจำปี แข็งขัน ประธานกลุ่มเกษตรกรทำสวนตำบลตรอกนอง และคุณบุญเรือน แข็งขัน ประธานกลุ่มผู้ผลิตผลไม้เพื่อการส่งอออก บ้านตรอกนองกลาง ทั้งสองท่านเป็นชาวสวนที่มีทั้ง ทุเรียน มังคุด ลองกอง เงาะ สละ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งรวมทั้งมังคุดผิวมันส่งออก ในการทำสวนของสองสามีภรรยานี้ ประสบปัญหาเหมือนกับชาวสวนทั้งหลาย เช่น มีปัญหาด้านแรงงาน การใช้สารเคมีกำจัดแมลงที่มากขึ้น ต้นทุนสูงขึ้น สุขภาพแย่ลง ในขณะที่ราคาผลผลิตตกต่ำ ประกอบกับโครงการเกษตรดีที่เหมาะสม ซึ่งรัฐบาลต้องการให้เกิดขึ้นเพื่อความเชื่อมั่นของต่างชาติในผลไม้ไทยเหล่านี้ จึงเป็นแรงผลักดันให้คุณจำปีและคุณบุญเรือน คิดหาทางออกเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ได้หันมาสนใจสะเดา จึงจัดการประชุมกลุ่มเกษตรกร โดยให้วิทยากรของบริษัทผลิตภัณฑ์สะเดาไทย จำกัด มาให้ความรู้เกี่ยวกับสะเดา ในการนำมาทดแทนสารกำจัดศัตรูพืชดังกล่าว เมื่อเข้าใจพอสมควรจึงมีการทดลองใช้ รยะการทดลองจนกว่าจะมีความเชื่อมั่นใช้เวลา 4-5 ปี ผลออกมาสรุปว่าได้ผลดีมาก ศัตรูทุเรียนหมดปัญหาทุกอย่าง มังคุดผิวสวยมากส่งออกได้สบาย ผลไม้อื่น ๆ ก็ได้ผลดี นอกจากนี้เกษตรกรยังยอมรับว่าสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึง 70-80% เกษตรกรที่เป็นเจ้าของสวนสามารถจะฉีดพ่นเองได้ไม่เป็นพิษ สุขภาพดีขึ้น สารสกัดสะเดาไม่เป็นพิษกับแมลงที่มีประโยชน์ เช่น แมลงห้ำ แมลงเบียน แมลงผสมเกสร ดังนั้นเมื่อใช้ไประยะหนึ่งจะเกิดความสมดุลของแมลงต่าง ๆ แมลงจะควบคุมกันเอง ลดการใช้สารกำจัดแมลง ทำให้ต้นทุนลดลง


                คุณประจักษ์ คุณสุนันทา บุญโญประการ ประธานสภา อบต. พลับพลา อ. เมือง จ. จันทบุรี เจ้าของสวนทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง แถวบ้านบ่อน้ำเงิน ต. ชากไทย อ. เขาคิชฌกูฏ เป็นอีกผู้หนึ่งที่สนใจเรื่องการนำสารสะเดามาใช้ทดแทนสารเคมีในการป้องกันกำจัดศัตรูไม้ผลต่าง ๆ โดยเริ่มใช้พ่นสวนทุเรียนที่มีมังคุดรวมอยู่ด้วย ปรากฏว่าสามารถป้องกันกำจัดศัตรูทุเรียนต่าง ๆ ได้ดี เช่น ไรแดงทุเรียน หนอนเจาะผล หนอนเจาะเมล็ด (หนอนใต้) ในมังคุดใบอ่อนแตกออกมาไม่มีหนอนชอนใบและหนอนกินใบ เมื่อติดดอกผลปรากฏว่ามังคุดผิวสวย ผิวมัน ปกติคุณประจักษ์จะเป็นหัวหน้ากลุ่มรับซื้อมังคุดเพื่อการส่งออก ปีต่อมาจึงนำสะเดาไปให้สมาชิกที่ส่งมังคุดนำไปใช้ ปรากกว่าผิวมันทุกสวน เมื่อทดลองใช้ประมาณ 3 ปี จึงสรุปว่าการใช้สะเดามาทดแทนสารกำจัดแมลงในสวนนั้นเป็นที่ยอมรับได้ สามารถป้องกันกำจัดศัตรูพืชได้ดี มีความปลอดภัยทั้งผู้ใช้ ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม รวมถึงประหยัดค่าใช้จ่ายลงมาก ดังนั้นในปีหน้า คุณประจักษ์จึงมีโครงการที่จะสร้างโกดังหรือล้ง เพื่อรับซื้อมังคุดผิวมันเพื่อการส่งออกจำนวนมาก ผู้ใดสนใจที่จะเป็นสมาชิกมังคุดและใช้สารสะเดาสามารถติดต่อได้


                พูดถึงเรื่องของสะเดาที่นำมาใช้ทดแทนสารป้องกันและกำจัดแมลงนั้น ในต่างประเทศมีความสนใจมาก หลายประเทศในเอเชียเร่งส่งเสริมการปลูกต้นสะเดาเป็นจำนวนมาก อย่างเช่น จีน มีโครงการปลูกประมาณ 30 ล้านต้น ซึ่งมากกว่าประเทศอินเดียซึ่งเป็นแหล่งสะเดาของโลก ประเทศอินเดียมีต้นสะเดาเท่าที่สำรวจได้ประมาณ 20 ล้านต้น ประเทศญี่ปุ่นสนใจเรื่องสะเดามาก เราลองมาดูคุณสมบัติของสะเดาในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชว่าเป็นอย่างไร


                สารออกฤทธิ์ในสะเดาที่ใช้ป้องกัน กำจัดแมลงนั้น ต้องได้จากเมล็ดในสะเดา (Seed kernel) นำมาสกัดแล้วทำให้เข้มข้น สะดวกต่อการใช้ ที่เห็นว่าได้คุณภาพดีและสามารถขายไปต่างประเทศได้บ้าง ก็คือ สะเดาไทย หมายเลข 111 ของบริษัท ผลิตภัณฑ์สะเดาไทย จำกัด จังหวัดสุพรรณบุรี นอกจากนี้ยังมีชนิดที่เข้มข้นมาก ๆ ปริมาณ AZADIRACHTIN 1-3% สามารถนำไปละลายในสารละลายบางอย่างที่ไม่ใช่แอลกอฮอล์แล้วนำไปใช้กับการทำเกษตรอินทรีย์ได้อย่างดี เพื่อแก้ปัญหาการใช้สารกำจัดแมลง คุณสมบัติดังกล่าวมีดังนี้


                1. เป็นสารไล่แมลงและทำให้แมลงไม่วางไข่


                2. เป็นสารยับยั้งการกิน ทำให้ลดความเสียหายจาการกินและการเจาะ


                3. ทำให้ตัวอ่อนของแมลงหรือหนอน ลอกคราบไม่ได้ แล้วตายในที่สุด


                4. เป็นสารยับยั้งการสร้างสารไคตินของแมลง


                5. รบกวนการสื่อสารเพื่อการผสมพันธุ์ทำให้ไข่ไม่ถูกผสมโดยเพศผู้


                6. ทำให้ลดปริมาณการสร้างไข่ของแม่ผีเสื้อ


                7. ไม่ทำลายแมลงที่มีประโยชน์ เช่น แมลงห้ำ แมลงเบียน แมลงผสมเกสร


                ดังนั้นเมื่อใช้สารสะเดาแล้วจะเกิดความสมดุลของแมลง แมลงจะควบคุมกันเอง เป็นการลดการใช้สารกำจัดแมลง


                สำหรับการใช้ให้ได้ผลนั้น ควรใช้ในระยะของการป้องกันคือก่อนการระบาดของแมลง หรือในขณะที่พืชยังเล็กอยู่ หรือใช้ประจำ การเริ่มใช้ครั้งแรก ๆ ควรพ่นติดต่อกันอย่างน้อย 3-4 ครั้ง ห่างกัน 5-7 วัน หรือมากกว่านี้แล้วแต่พืช จากประสบการณ์เมื่อใช้แล้วนานวันเข้าก็จะใช้น้อยลง จำนวนครั้งที่พ่นในแต่ละปีลดลง พืชที่ใช้แล้วได้ผลดีและประหยัด เช่น กล้วยไม้ องุ่น หอม กุหลาบ ดาวเรือง มะลิ ไม้ผลและพืชผักต่าง ๆ


                สนใจข้อมูลเพิ่มเติมปรึกษารายละเอียดหรือต้องการสินค้าติดต่อได้ที่คุณจำปี คุณบุญเรือน แข็งขัน โทร. 08-1377-5407, 08-1295-0532 คุณประจักษ์ คุณสุนันทา บุญโญประการ โทร. 0-3945-1071, 08-1940-8906 สหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี โทร. 0-3941-8180 บริษัท ผลิตภัณฑ์สะเดาไทย จำกัด โทร. 0-81995-4409, 0-3553-5528-9


ที่มา : คอลัมน์ ทิศทางเกษตร เดลินิวส์ ฉบับที่ 20,783 วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2549 หน้า 10.