สัตว์อื่นๆ, ปศุสัตว์

โรคตายด่วน EMS ป้องกันได้ ถ้าทำให้บ่อสะอาดปราศจากขี้เลน

fiogf49gjkf0d

ปัญหาที่เกิดการตายของกุ้งขาวแวนนาไมจำนวนมากในพื้นที่เพาะเลี้ยงจังหวัด
สงขลา ซึ่งมีพื้นที่ขนาดใหญ่เป็นอันดับสองรองจาก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทำให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทั้งรายใหญ่รายเล็กได้รับความเดือดร้อนอยู่ใน
ขณะนี้ นอกจากปัญหาเรื่องโรคตายด่วนหรือ EMS (Early Mortality Syndrome)
แล้วยังมีปัญหาเรื่องคราบน้ำมันที่เกษตรกรในพื้นที่คาดการณ์กันว่าน่าจะมี
สาเหตุมาจากแท่นขุดเจาะน้ำมันของบริษัท พลังงานยักษ์ใหญ่ของประเทศไทยเราเอง
นั่นก็คือ ปตท. ซึ่งเรื่องนี้ไม่น่าจะปล่อยให้คลางแคลงไปยาวนาน
ควรจะมีนักวิชาการในพื้นที่หรือผู้เชี่ยวชาญออกมาตรวจสอบและให้ข้อมูลที่
ชัดเจน เพื่อที่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งจะได้ทำการแก้ไขปรับตัวได้ทันการณ์

มิฉะนั่นจะสร้างปั่นป่วนเสียหายให้แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งในพื้นที่ดัง
กล่าวและพื้นที่ใกล้เคียงได้

จากผลการศึกษาของคณะผู้วิจัยจากศูนย์
วิจัยโรคสัตว์น้ำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โดยดูการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อต่าง ๆ ของกุ้งป่วย
เปรียบเทียบกับกุ้งปกติ พบว่าสาเหตุที่ทำให้กุ้งตายด่วน
เกิดเนื่องจากภาวะขาดเลือดหรือเลือดจาง (Heamocytopenia)
เพราะมีพยาธิคล้ายโปรโตซัวอยู่ในกระแสเลือดกุ้ง (Hemocytic Parasitosis)
เมื่อกุ้งมีปริมาณเม็ดเลือด (Hemocyte) ลดลง ทำให้กุ้งขาดออกซิเจน
(Hypoxia) อวัยวะต่าง ๆ ของกุ้งจะขาดออกซิเจนและสารอาหารไปเลี้ยง
(Ischemia) ทำให้ตับ ตับอ่อน กล้ามเนื้อ รังไข่ ปมประสาท
ต่อมสร้างเม็ดเลือดเกิดการอักเสบและตายอย่างรุนแรง (Severe Necrosis)
ส่งผลให้กุ้งแสดงอาการทางประสาทคือการว่ายวน เสียการทรงตัว
แล้วตายอย่างรวดเร็ว จมลงพื้นบ่อ ตัวกุ้งเน่า เปลือกเปลี่ยนเป็นสีแดง
รวมถึงการลอยตายที่ผิวน้ำ อัตราการตายมากกว่า 50%
ส่วนกุ้งที่ไม่ตายจะเติบโตช้ามาก ทำให้สิ้นเปลืองค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่น
ๆ มากขึ้น

                      

fiogf49gjkf0d

สำหรับโรคตายด่วนหรืออีเอ็มเอสนั้น
สามารถดูแลแก้ไขปัญหาได้ด้วยการทำให้สภาพบ่อและน้ำมีความสะอาดอยู่เสมอ
ด้วยการขจัดสิ่งปฏิกูล ขี้กุ้ง เศษอาหารที่ตกค้าง และอินทรียวัตถุต่างๆ
ที่จะก่อให้เกิดน้ำเน่า น้ำเสีย อินทรียวัตถุต่างๆ
เหล่านี้เมื่อบูดเน่าแตกตัวย่อยสลายก็จะเกิดก๊าซของเสียต่างๆ ออกมา ทั้ง
แอมโมเนีย, ไนไตรท์, ไฮโดรเย่นซัลไฟด์ และก๊าซมีเทน
จึงทำให้ก๊าซออกซิเจนที่กุ้งและสิ่งมีชีวิตอื่นๆในระบบนิเวศน์จะต้องใช้พลอย
ลดน้อยถอยลงไปทีละน้อย เมื่อสะสมอมเชื้อโรคมากๆ
เข้าเมื่อเทียบกับจำนวนกุ้งหลายหมื่นหลายแสนตัวและเจริญเติบโตมีขนาดใหญ่
เพิ่มขึ้นทุกวัน ทุกอาทิตย์ ทุกเดือน จึงทำให้ออกซิเจนไม่เพียงพอ
จึงทำให้เกิดความเครียด กุ้งล่อง
เกิดปัญหาทำให้เกิดการตายจำนวนมากและรวดเร็ว มีรายงานจากคุณประสิทธิ
ทรทรัพย์
เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่มีประสบการณ์การเลี้ยงกุ้ง
แบบปลอดสารพิษมากกว่า 15 ปี อยู่บ้านเลขที่ 69 หมู่ 3 ต. เขาแดง
อ.กุยบุรี จ. ประจวบคีรีขันธ์ 77150 ได้แนะนำว่า
เกษตรกรควรที่จะต้องให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องความสะอาดที่พื้นบ่อ
โดยคุณประสิทธิ์ นั้นจะใช้ บาซิลลัส MT และไคลน็อพติโลไลท์
ของชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ในการย่อยสลายของเสียและจับก๊าซแอมโมเนียทุก 7
วันและ 15
วันโดยไม่รอให้เกิดการหมักหมมของขี้กุ้งและอาหารกุ้งที่เหลือตกค้า
จนทำให้กุ้งมีสภาพน้ำที่เขียว ใส สวยสดอยู่เสมอ
กุ้งของคุณประสิทธิ์จึงไม่ประสบปัญหาเรื่องโรคอีเอ็มเอสเหมือนบ่อของเพื่อน
บ้าน ปัจจุบันมีผู้ที่นิยมชมชอบในวิธีการเลี้ยงของคุณประสิทธิ์
ทรทรัพย์อยู่ค่อนข้างมาก เกษตรกรท่านใดสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
081-398-3128 นะครับ

มนตรี บุญจรัส

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ www.thaigreenagro.com