การเกษตร, ข่าวเกษตร

โชว์ผลงาน‘สหกรณ์เกษตรเวียงสา’ บริการจัดการแบบเครือข่ายใยแมงมุม

ดร.วิณะโรจน์
ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จำกัด
จังหวัดน่าน เป็นสหกรณ์การเกษตรดีเด่นอีกแห่งหนึ่ง
ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในเรื่องของการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรแบบมีส่วนร่วม
ที่จะเน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์เป็นหลัก
ทำให้สมาชิกรู้สึกถึงความเป็นเจ้าขององค์กร มีความเชื่อมั่นในหลักการสหกรณ์
สหกรณ์ใช้วิธีดำเนินการบริหารสหกรณ์ด้วยการคัดเลือกผู้นำกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน
เรียกว่า
กรรมการบริหารกลุ่มเป็นตัวแทนสมาชิก
มีการกระจายอำนาจจากกรรมการบริหารชุดใหญ่ 15 คน สู่กรรรมการบริหารกลุ่ม 5 คน
โดยมอบอำนาจให้กรรมการกลุ่มดำเนินการด้านต่างๆ เช่น การรับสมัครสมาชิกใหม่
การพิจารณาเงินกู้ รวมถึงด้านสวัสดิการของสหกรณ์ด้วย
เรียกได้ว่าเป็นการทำงานแบบเครือข่ายใยแมงมุม มีการทำงานเป็นทีม
ส่งผลให้กรรมการบริหารกลุ่มมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนมากขึ้น
พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นอกเหนือจากการช่วยเหลือสมาชิกให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้ว
สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จำกัด ยังมีโครงการต่างๆ
เพื่อสนับสนุนสมาชิกและประชาชนในชุมชนอำเภอเวียงสา ได้แก่ โครงการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันเหลือใช้และสบู่ดำ
โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน
โดยได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสามอาชีพ
เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรธรรมชาติ และศูนย์การเรียนรู้ด้านสหกรณ์
สอนให้สมาชิก คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น รวมทั้งส่งเสริมการใช้ทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ทั้งเป็นการประหยัดบนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย
การนำวัสดุเหลือใช้มาทำปุ๋ยไว้ใช้เอง เพื่อลดต้นทุนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
จากความสำเร็จของสหกรณ์ฯ ได้ขยายไปสู่เยาวชนในโรงเรียนสังกัดอำเภอเวียงสา
โดยการรณรงค์ให้เยาวชนเหล่านั้นมีความรู้ และความเข้าใจในอุดมการณ์ หลักการ
และวิธีการสหกรณ์ ปลูกฝังให้ตระหนักถึงคุณค่าสหกรณ์ และการออม
นำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้เดินทางสายกลาง บนพื้นฐานการมีวินัยในการใช้จ่ายเงินแบบพอประมาณ
นำไปสู่การมีชีวิตที่สมดุลด้วยการมีรายรับมากกว่ารายจ่าย มีเงินออม
อันส่งผลให้เกิดความมั่งคงของชีวิตและครอบครัวอย่างยั่งยืน
โดยขณะนี้มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมดจำนวน 44 โรงเรียนแล้ว
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว

ที่มาหนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับวันที่6/9/2560

เวปที่มา http://www.naewna.com/local/290053

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *