ข่าวสารทั่วไป, ข่าวเกษตร

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพัฒนาคุณภาพชีวิตใหม่ให้ชาวไทยภูเขา

NULL

                เมื่อพูดถึงจังหวัดน่าน ก็ต้องนึกถึงภาคเหนือของประเทศไทย มีภูเขาที่อุดมสมบูรณ์ และมีชาวเขาหรือชนกลุ่มน้อยอพยพมาจากประเทศเพื่อนบ้านเมื่อพูดถึงชาวเขาหรือชนกลุ่มน้อย มีวัฒนธรรมที่สืบทอดเรื่องการปลูกใช้ฝิ่นมาแต่บรรพบุรุษ ได้แก่ แม้วหรือม้ง, เย้า, อีก้อ ปัญหาการลักลอบปลูกพืชยาเสพติด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฝิ่นปลูกได้ดีบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ทำไร่เลื่อนลอยมีการทำลายป่าเพื่อใช้ปลูกฝิ่นหรือพืชเสพติด พื้นที่ป่าที่ถูกทำลายส่วนใหญ่เป็นป่าต้นน้ำลำธาร การทำงานป่าดังกล่าวส่งผลต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือ ป่าไม้ ความสูญเสียทางด้านทรัพยากรป่าไม้เนื่องจากการทำลายป่า และยังมีผลกระทบทางอ้อมต่อสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ เป็นลูกโซ่ เช่น สูญเสียธรรมชาติที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า ทำให้เกิดอุทกภัยในบริเวณป่าธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์กล่าวคือ เมื่อฝนตกลงมา ยอดไม้และลำต้น จะคอยรองรับปริมาณน้ำฝนไว้ไม่ให้ลงสู่พื้นดินเร็วเกินไป

fiogf49gjkf0d

                ในปี พ.ศ. 2512 ได้เกิดแนวความคิดในการแก้ปัญหาชุมชนบนที่สูงที่สำคัญขึ้น โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้การส่งเคราะห์ชาวเขาทางภาคเหนือของไทยโดยทรงก่อตั้งโครงการหลวงพัฒนาชาวเขาขึ้น เพื่อให้ชาวเขาอาศัยอยู่เป็นหลักแหล่ง เลิกการทำไร่เลื่อนลอย รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวเขาให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีกระแสรับสั่งการก่อตั้งโครงการหลวงพัฒนาชาวเขา คือ เรื่องที่จะช่วยชาวเขาและโครงการชาวเขานั้นมีประโยชน์โดยตรงกับชาวเขา เพื่อจะส่งเสริมและสนับสนุนให้ชาวเขามีความเป็นอยู่ดีขึ้น สามารถที่จะเพาะปลูกสิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นรายได้กับเขาเองเพื่อการพัฒนาชุมชน สิ่งแวดล้อมและการควบคุมพืชเสพติดบนที่สูง การพัฒนา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนที่สูงใหม่ ให้เกิดความสมดุลตามระบบนิเวศวิทยา


                กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้สนองงานพระราชดำริ เข้ามาดำเนินการเพื่อจัดระบบเรื่องของการพัฒนา รักษาคุณภาพชีวิตและรายได้ ให้กับชาวไทยภูเขา ไม่ว่าจะเป็นการนำภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้ คือ การทำท่อน้ำภูเขาหรือทำนาขั้นบันได ทำฝายต้นน้ำ พร้อมทั้งทำการเกษตรหมุนเวียนตามแนวพระราชดำริ เพื่อสร้างรายได้หลักแทนการปลูกพืชเสพติด ส่วนอาชีพเสริมคือการเลี้ยงสัตว์ มีการสนับสนุนให้เลี้ยงหมูป่า สร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ร่วมสร้างแนวกันไฟ ร่วมกันปลูกหญ้าแฝก ซึ่งนำต้นแบบมาจากโครงการหลวง โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มแม่น้ำน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จึงเป็นโครงการอีกโครงการหนึ่งที่ทำให้ชาวเขาเป็นชาวเราและเป็นชาวไทย หวงแหน สามัคคี ดูแล ฟื้นฟู ท้องถิ่นของประชาชนอย่างแท้จริง


ที่มา : เดลินิวส์ ฉบับที่ 20,872 วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2549 หน้า 10