ข่าวสารทั่วไป, ข่าวเกษตร

แจงสี่เบี้ย : สหกรณ์การเกษตรกุดจับ จำกัด หัวใจสำคัญคือ ‘สมาชิก’

fiogf49gjkf0d

สหกรณ์การเกษตรกุดจับ
จำกัด จังหวัดอุดรธานี เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่
22 ธันวาคม
2520 มีสมาชิกแรกตั้ง 191 คน
หุ้นแรกตั้ง
950 หุ้น จำนวนเงิน 9,500 บาท
ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด
1,259 คน ทุนเรือนหุ้น 44.782,740
บาท เงินรับฝาก 19,650,415 บาทสำหรับทุกความสำเร็จของสหกรณ์การเกษตรกุดจับ
จำกัด นั้น เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจกันของทุกคนในสหกรณ์ ร่วมกันคิด
ร่วมกันตัดสินใจ ร่วมกันลงมือทำด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ อีกทั้งยังเกิดจากความร่วมมือของกรรมการดำเนินการ
และฝ่ายจัดการที่ยึดหลักธรรมาภิบาล และความโปร่งใสในการดำเนินกิจการต่างๆ
ของสหกรณ์ ตามความต้องการของสมาชิก โดยให้บริการสมาชิกที่หลากหลายในด้านต่างๆ เช่น
ด้านสินเชื่อ การรับฝากเงิน การรวบรวมผลผลิตและการจัดหาสินค้ามาจำหน่าย
ตลอดจนกิจการปั๊มน้ำมัน เป็นต้นสหกรณ์การเกษตรกุดจับ จำกัด ดำเนินงานอยู่บนพื้นฐานของการช่วยเหลือตนเอง
และให้ความสำคัญต่อสมาชิกเป็นอันดับแรก โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วม
ในการบริหารสหกรณ์อย่างเสมอภาค
อยู่บนพื้นฐานที่สมาชิกต้องช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันดังนั้น
ความสำเร็จของสหกรณ์แห่งนี้ จึงไม่ได้อยู่ที่การบริหารของสหกรณ์
แต่กลับอยู่ที่หัวใจหลักการของการเป็นสหกรณ์ นั่นคือสมาชิก ที่ถือเป็นความสำเร็จ
ที่ไม่สามารถวัดเป็นมูลค่าได้นอกจากนี้ สหกรณ์การเกษตรกุดจับ จำกัด
ยังได้เข้าร่วมโครงการลดต้นทุนทางการเกษตรของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิแดนเซลเดลฟอริชั่น ประเทศเยอรมนี
เพื่อฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโดยให้ความรู้ และสาธิตการทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์
การทำอาหารเป็ด อาหารปลา และสารไล่แมลง และการทำปุ๋ยหมักชนิดกองยาวไม่กลับกอง
เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง และเป็นการลดต้นทุนทางการเกษตร
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
และเป็นต้นแบบในการขยายผลไปสู่สมาชิกสหกรณ์ของสหกรณ์ต่อไป

ที่มา หนังสือพิมพ์ แนวหน้า
ฉบับวันที่ 27/10/58
http://www.naewna.com/local/185689