การเกษตร, ข่าวเกษตร

แจงสี่เบี้ย : พด.แจงความก้าวหน้านโยบาย‘กระดาษ A4’

จากการที่
พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์
ได้วางแนวทางการปฏิบัติเพื่อนำไปสู่เป้าหมายการปฏิรูปภาคการเกษตรไทยร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
ครบวงจร มีการนำนวัตกรรมแบบอัจฉริยะมาใช้ตั้งแต่การผลิต การแปรรูป และการตลาด
โดยแนวคิดการยกกระดาษ
A4
ให้ทุกหน่วยงานทำงานแบบบูรณาการทำงานขับเคลื่อนตามนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้
กรมพัฒนาที่ดิน ได้เร่งขับเคลื่อนงาน ตามนโยบายใน 6 เรื่อง จาก 13 แผนงานประจำปี 2560
ดังนี้ 1.ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (ศพก.) อำเภอละ 1 ศูนย์ รวม 882
ศูนย์ทั่วประเทศ โดยจัดทำจุดเรียนรู้การพัฒนาที่ดิน
เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาที่ดินเพื่อช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต
2.โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ มีการสนับสนุนกิจกรรมปรับปรุงบำรุงดินเพื่อผลิตพืช
อาทิ แปลงนาข้าว พืชไร่ ผลไม้ พืชผัก 3.โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (
Zoning
by Agri-map)

4.มาตรฐานสินค้าเกษตร
เป็นการเก็บตัวอย่างดินในพื้นที่เกษตรกร
เพื่อวิเคราะห์ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรดิน ให้คำแนะนำการใช้ปุ๋ยเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน
เกษตรอินทรีย์ ได้แก่ (1)
โครงการพัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (2)
โครงการฝึกอบรมด้านพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 3 หลักสูตร
5.การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ หรือ 5 ประสาน
6.โครงการธนาคารสินค้าเกษตร ผลิตปุ๋ยหมักพระราชทานและน้ำหมัก7.การผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร
(ปอเทือง) ดำเนินการ 3 ขั้นตอน ดังนี้ ไถเตรียมดิน ไถกลบเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด
และไถกลบ 8.โครงการจัดที่ดินทำกินและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดินในเขตปฏิรูป
(ส.ป.ก.) 9.การพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำ (1)
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ / แหล่งน้ำขนาดเล็ก /
ระบบท่อส่งน้ำ (2) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชน (3)
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน 10.
Smart Farmer มีการแบ่งการจัดฝึกอบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน หมอดินอาสาประจำตำบล
หมอดินอาสาประจำอำเภอ และหมอดินอาสาประจำจังหวัด 11.
Smart Office แบ่งเป็น (1)โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรเป็น Smart Office (ภายในกรมฯ) (2) โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรเป็น Smart Office
(ภายนอกกรมฯ) 12.มาตรฐานสินค้าเกษตร
เกษตรกรมีการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน
มีการผลิตและใช้ปัจจัยการผลิตที่ได้มาตรฐานอย่างยั่งยืน

ที่มาหนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับวันที่8/9/2560

เวปที่มา http://www.naewna.com/local/290453