การเกษตร, ข่าวเกษตร

แจงสี่เบี้ย : กรมพัฒนาที่ดิน กับแนวทางการอนุรักษ์ดิน-น้ำเพื่อการเกษตร (1)

fiogf49gjkf0d

ดินและน้ำ เป็นทรัพยากรพื้นฐานสําคัญ ที่อํานวยประโยชน์ในการดํารงชีวิตแก่มนุษย์ เป็นปัจจัยหลักในการผลิตพืชผลทางการเกษตร จึงจําเป็นต้องมีการอนุรักษ์ดินและน้ำควบคู่ไปกับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการผลิตทางการเกษตร เพราะถ้ามีดินแต่ขาดน้ำหรือความชื้น พืชก็ไม่สามารถเจริญเติบโตได้เป็นปกติ สำหรับพื้นที่ที่มีความลาดเท ถ้านำมาใช้ประโยชน์ในการเกษตรอย่างไม่ถูกต้อง ก็อาจเกิดปัญหาการชะล้างพังทลายของดินได้ มีการสูญเสียหน้าดิน และทำให้ดินมีความเสื่อมโทรม การบริหารและจัดการทรัพยากรดินและน้ำให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ จึงเป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะสามารถช่วยอนุรักษ์ดินและน้ำได้อย่างยั่งยืน

กรมพัฒนาที่ดิน มีนโยบายการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินด้านต่างๆ
อย่างต่อเนื่องในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดิน
โดยพิจารณาจากพื้นที่เกษตรกรรมที่มีปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินตามภูมิภาคต่างๆ
ด้วยการสํารวจและจัดทําฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
สภาวะเศรษฐกิจและสังคม เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
กําหนดมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำ การปรับปรุง บํารุงดิน
เพื่อไปในทิศทางเดียวกันและเกิดผลดีกับพื้นที่เกษตรกรรมของเกษตรกรให้ได้มากที่สุด
ทั้งนี้เขตพัฒนาที่ดิน ซึ่งเป็นพื้นที่ดําเนินการและปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่
ได้มีการบูรณาการเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน โดยใช้เป็นจุดเรียนรู้แปลงสาธิตและทดสอบ
ด้านการบริหารและจัดการทรัพยากรดินและน้ำขนาดใหญ่ในลักษณะการบริหารจัดการลุ่มน้ำอย่างเป็นระบบมากที่สุด
ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ กล่าวคือ ในพื้นที่ต้นน้ำ
ต้องสงวนรักษาไว้เป็นพื้นที่ป่าไม้สําหรับเป็นแหล่งน้ำต้นทุน
ส่วนพื้นที่กลางน้ำและปลายน้ำ ให้นําระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ
ซึ่งมีทั้งมาตรการทางวิธีกลและมาตรการวิธีพืชเข้าไปช่วยป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน
ถ้าเกิดน้ำไหลบ่าก็ควรวางแผนพัฒนาพื้นที่เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ประโยชน์
ตลอดจนออกแบบระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อควบคุมน้ำและระบายน้ำ
ส่วนพื้นที่การเกษตรที่มีปัญหาดินนั้น ให้นําเทคโนโลยีของกรมพัฒนาที่ดิน
เข้าไปพัฒนาฟื้นฟูปรับปรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ต่อไป

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558

http://www.naewna.com/local/144754