การเกษตร, ข่าวเกษตร

แจงสี่เบีย : ‘สระแก้ว’อีกหนึ่งต้นแบบใช้‘Agri-Map’จัดสรรที่ทำกิน

จังหวัดสระแก้วเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ได้รับการจัดแปลงที่ดินในพื้นที่
ส.ป.ก. ตามคำสั่ง หน.คสช. ที่ 36/2559
โดยนำมาพัฒนาพื้นที่ให้มีความพร้อมสำหรับทำกินและพักอาศัย
ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน การยึดคืนพื้นที่ ปรับพื้นที่/ก่อสร้างถนน
สำรวจตรวจสอบความเหมาะสมของที่ดินในการทำการเกษตรโดยใช้
Agri-Map
การพัฒนาแหล่งน้ำ สนับสนุนการเลี้ยงโคเนื้อ ส่งเสริมอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ระหว่างรอการเลี้ยงโคเนื้อ
ส่งเสริมการรวมกลุ่มจัดตั้งสหกรณ์ สนับสนุนแหล่งน้ำบาดาล ก่อสร้างที่พักอาศัย
คัดเลือกเกษตรกร และอำนวยความสะดวกไฟฟ้า/น้ำประปา
นับเป็นการทำงานเชิงบูรณาการอย่างแท้จริง และเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานในพิธีมอบเอกสารที่ดิน ส.ป.ก.
ที่ยึดคืนตามคำสั่ง หน.คสช. ที่ 36/2559

ซึ่งได้นำมาจัดสรรให้เกษตรที่ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว
จำนวน 303 ราย 3,342 ไร่ 10 แปลง โดยมอบให้แก่ประธานสหกรณ์ปฏิรูปที่ดินอำเภอโคกสูง
อรัญประเทศ วัฒนานคร และวังน้ำเย็น รวมทั้งสิ้น 4 สหกรณ์ พร้อมมอบบ้านจำลองและ
ปัจจัยการผลิตให้แก่ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์อำเภอโคกสูง จำนวน 4 ราย
ซึ่งในส่วนของกรมพัฒนาที่ดิน
โดยสถานีพัฒนาที่ดินสระแก้วได้ร่วมวางแผนดำเนินการใช้ข้อมูลแผนที่
Agri-Map
ตรวจสอบความเหมาะสมของดินและให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิต
(เมล็ดพันธุ์ปอเทือง)
สำหรับมอบให้แก่กลุ่มสมาชิกสหกรณ์นำไปปลูกเป็นปุ๋ยพืชสดเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน ณ
พื้นที่หมู่ที่ 14 ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้วจากมาตรการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในพื้นที่
ส.ป.ก. โดยมิชอบด้วยกฎหมาย กรมพัฒนาที่ดินได้มีร่วมวางแผนดำเนินการ
โดยใช้ข้อมูลแผนที่ทรัพยากรดินและข้อมูลอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์สภาพดินปัญหาต่างๆ
และวางแนวทางการจัดการพื้นที่เพื่อการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ใช้แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (
Agri-Map) เป็นเครื่องมือบริหารจัดการจัดทำข้อมูลเชิงพื้นที่สำหรับการวางแผนและประเมินผลการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม
(
N) โดยนำข้อมูลขอบเขตแปลงที่ยึดคืนจาก ส.ป.ก.
ใช้ในการวางแผนข้อมูลดินและแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินพร้อมด้วยคำแนะนำเบื้องต้น
และจัดส่งให้ ส.ป.ก. จังหวัด ไปร่วมประชุมพิจารณาแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินกับ คทช.
จังหวัด พร้อมส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ ส.ป.ก.
ให้มีความรู้ความเข้าใจและทำการเก็บตัวอย่างดินเพื่อการตรวจวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
และเห็นความสำคัญของตรวจวิเคราะห์ดินก่อนการเพาะปลูกพืช
เพื่อให้ทราบว่าในดินมีธาตุอาหารสำคัญอะไรบ้างที่จำเป็นสำหรับการเพาะปลูกพืช
จะต้องทำการปรับปรุงบำรุงดินด้วยวิธีการใดให้มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสำหรับการเพาะปลูกพืช
เพื่อช่วยเหลือให้เกษตรกรรายย่อยได้ลดต้นทุนการผลิต
โดยกรมพัฒนาที่ดินจะให้การสนับสนุนเกษตรกรด้านปัจจัยการผลิตต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็นด้านองค์ความรู้การพัฒนาที่ดิน เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดชนิดต่างๆ เช่น
ปอเทือง ถั่วพุ่ม ถั่วพร้า โสนแอพฟริกัน ถั่วมะแฮะ และอื่นๆ
สำหรับปลูกเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน วัสดุปูน เช่น โดโลไมท์ ปูนมาร์ล ปูนหินฝุ่นบด
เพื่อการปรับปรุงสภาพดินเปรี้ยว-ดินกรด ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์
สารเร่ง พด. ชนิดต่างๆ เพื่อใช้ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต
รวมทั้งการแจกจ่ายพันธุ์กล้าหญ้าแฝกสำหรับปลูกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
ช่วยรักษาสภาพแวดล้อมต่อไป

ที่มาหนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับวันที่6/9/2560

เวปที่มา http://www.naewna.com/local/290051