อรรถประโยชน์หินแร่ภูเขาไฟ, หินแร่ภูเขาไฟ, คุณค่าน่ารู้เกี่ยวกับจุลินทรีย์

แก้ปัญหา ดินดาน ดินแน่น ดินแข็ง ด้วย ALS29

 

ดินดาน ดินแน่น ดินแข็ง ที่ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ไม้กระถาง ปัญหาดินแน่นแข็ง รากผลัดสมาน  เนื่องด้วยประพฤติกรรมที่เรารดน้ำลงไปในกระถาง กระถางนี้ก็จะมี

การเจาะรู ที่ก้น เวลาที่รถน้ำ น้ำก็จะเป็นตัวชะล้างสารอินทรีย์วัตถุ ที่เรียกว่าออร์แกนิกแม็กเตอร์ ไหลลงไปตามรูก้นของกระถาง น้ำไหลผ่านออกไปก็ชะล้างเอาเศษ

ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยมะพร้าวซับ หรือกลุ่มของพวกฮิวมัส ฮิวมิก ที่เขาผ่านการย่อยสลายไปตามกาลเวลา ทำให้ดินนั้นมีแต่โครงสร้างของอนินทรีย์มากกว่าปกติ ไม่

เหมือนกับดินที่อยู่ตามป่าตามเขา ลำนำไพร ที่มีกิ่งไม้ ใบหญ้า สลับสับปลี่ยนร่วงหล่นลงมา เติมเต็มพื้นดินอยู่ตลอดเวลา ไม้กระถาง ไม้ดอก ไม้ประดับที่ปลูกอยู่

ตามอาคารบ้านเรือน เรารดน้ำที ใส่ปุ๋ยเคมีอย่างเดียว ทำให้ดินนั้นเต็มไปด้วยอนินทรีย์ ซึ่งดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ ดินที่ไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีเยอะ ต้องประกอบไปด้ว

ยอินทรีย์วัตถุ 5% (อินทรีย์วัตถุ 5% ประกอบไปด้วย จุลินทรีย์ เศษซากของรากไม้ พวกกลุ่มออร์แกนิคเร็กเตอร์ ต่างๆ ) ที่เหลือก็จะเป็นน้ำ 25% อากาศ 25% อนิน

ทรีย์หรือแร่ธาตุ 5%  ดินที่มันแข็ง มันแน่น และนำตัวลงไป เพราะว่าไอ้ตัวความนุ่มฟู และก็จุลินทรีย์ มันลดน้อยลง เพราะว่าระบบนิเวศในไม้กระถางรถน้ำชะล้างเอา

สารอินทรีย์วัตถุออกไปทุกวัน ถ้าจะแก้ปัญหาเหล่านี้ ควรเติม ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก เป็นตัวช่วย อยู่ประมาณเดือนละครั้งหรือมีความบ่อยเท่าที่ตาสังเกต อันนี้ก็จะเป็นปัญ

หาของคนทำต้นไม้กระถาง ไม่ว่าจะปลูกหน้าคอนโด บนคอนโด ริมหน้าต่าง หรือพวกที่ทำไม้ดอก ไม้ประดับขาย หากท่านปลูกพืชด้วยกระถางแล้ว ดินมันแน่น มัน

แข็ง ท่านสามารถที่จะป้องกันด้วยการใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก เพื่อเติมอินทรีย์วัตถุ เนื่องด้วยเราก็รู้ว่าอินทรีย์วัตถุที่เป็นองค์ประกอบของดิน ที่ทำให้ดินดำน้ำชุ่ม ก็ต้องมี

มาก เราต้องการแก้เร่งด่วนแล้วมัวไปใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก อย่างเดียว กว่าจะแก้ได้สำเร็จดังคำโบราณกล่าว “กว่าถั่วจะสุก งาก็ไหม้”สังเกต ง่าย ดินที่เป็นดินดาน น้ำจะ

เอือมล้นท่วม อย่างรวดเร็ว แล้วก็ลากไหลออกไปพื้นที่อื่น ทำให้ชะล้างเอาอินทรีย์วัตถุ เอาความอุดมสมบูรณ์ของหน้าดินติดไปด้วย สำหรับดินดำน้ำชุ่ม หน้าดินลึก

ดินถ้าเวลาฝนตกมันจะซึมซับน้ำฝนลงไป ใช้ไม้รวกแหลมๆปักลงไป ก็จะมีหน้าดินที่มากกว่า 50 เซนติเมตร แต่ถ้าไม่ถึงทำให้พื้นที่ในการหาอาหารของพืชต่างๆลด

น้อยถอยลง วิธีการแกปัญหาแบบเฉพาะหน้า ก็สามารถใช้ตัวสารละลายดินดาน ALS29 ในอัตรา 30-50 ซีซี ละลายในน้ำ 20 ลิตร เขาจะทำงานได้ดีหลังฝนตกใหม่ๆ

ทำให้ดินนั้นเปียก ช้ำชื่น หลังฝนตก ถ้าฝนไม่ตกให้ใช้หล่อน้ำให้เปียกแล้วก็ฉีดสารละลายดินดาน ALS29 หากเกษตรกรท่านใดสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ได้ที่ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ

 

 

 

เขียนและรายงานโดย ทีมงานชมรมเกษตรปลอดสารพิษ

สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-9861680-2 หรือ โทร 084-5554210 Hotline สายด่วน 084-5554205 -9 หรือ @thaigreenagro

เสนอติชมได้ที่ Email : thaigreenago@gmail.com