การเกษตร, ข่าวเกษตร

แก้ปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำสวนกล้วยไม้

fiogf49gjkf0d


       นายอนันต์ ลิลา
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงกล้วยไม้ที่ประสบปัญหาน้ำเค็ม ณ หมู่บ้านแหลมบางยาง
ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร เมื่อวันก่อน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ได้แก่
ประมงจังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด เกษตรจังหวัด ผู้แทนโครงการชลประทานจังหวัด
ผู้แทนโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ
ผู้แทนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ประธานสหกรณ์ผู้ประกอบการกล้วยไม้ไทย จำกัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
พบว่าในพื้นที่เกษตรกรผู้เลี้ยงกล้วยไม้ จำนวน
47 ราย
ประสบภาวะน้ำเค็มรุกสวนต้องขอรับการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำจากกรมชลประทาน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และองค์การบริหารส่วนตำบล รวมจำนวน
6 คัน มาเติมในบ่อน้ำจืดแต่ละสวน ปัจจุบัน
รถบรรทุกน้ำของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดงบค่าน้ำมันไม่เพียงพอ
ขณะที่รถบรรทุกน้ำของ อบต.ไม่สามารถมาได้ทุกวันตามแผน ทำให้ยังขาดแคลนน้ำอยู่

         หัวหน้าผู้ตรวจฯ ได้ขอให้เร่งแก้ปัญหาโดยให้จัดประชุมผู้เกี่ยวข้อง นายก
อบต.ในพื้นที่ ประธานสหกรณ์ฯ เกษตรกรผู้เลี้ยงกล้วยไม้
โดยประสานนายอำเภอกระทุ่มแบน
เพื่อกำหนดวิธีบริหารจัดการอย่างเป็นระบบรวมทั้งจัดหางบสนับสนุนเพิ่มเติมโดยให้เกษตรกรมีส่วนร่วมด้วย
โดยมีโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ
ประสานงานในเรื่องการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ ต่อมาคณะได้เดินทางไปยัง จ.เพชรบุรี
เพื่อประชุมติดตามพื้นที่ภัยแล้ง ใกล้วิกฤติและเฝ้าระวัง ณ
ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านแหลม โดยมีเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ที่
10
ส่วนแยก ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัด เกษตรอำเภอ ประมงอำเภอ
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ที่ประชุมสรุปว่า จังหวัดเพชร
บุรี จะมีการเฝ้าระวังภัยแล้งทุกอำเภอ โดยทุกหน่วยงานจะลงพื้นที่สร้างการรับรู้
พร้อมสำรวจแหล่งน้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน
ช่วยเหลือชาวบ้านที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคทันที
และหากพบหรือได้รับแจ้งว่าพื้นที่ใดมีปัญหา ให้ดำเนินการช่วยเหลือทันที
ทั้งด้านน้ำกินน้ำใช้ และกิจกรรมด้านพืช ปศุสัตว์ และประมง

           จากนั้นคณะได้ลงตรวจเยี่ยมพื้นที่ หมู่ 5 ต.ดอนผิงแดด อ.บ้านแหลม
ร่วมกับนายอำเภอบ้านแหลม ซึ่งเกษตรกรได้รับผล กระทบจากน้ำทะเลหนุน
ทำให้ค่าความเค็มในน้ำสูง ส่งผลให้ปลาตายเป็นจำนวนมาก หัวหน้าผู้ตรวจฯ
ได้ขอให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี จัดสรรน้ำเจือจางน้ำเค็มเพื่อแก้ปัญหาโดยเร็ว
ต่อมาเดินทางไปตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่ ต.ปากทะเล อ.บ้านแหลม
ซึ่งประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำทำนาปี
เนื่องจากฝนทิ้งช่วงในฤดูนาปีที่ผ่านมาและเป็นที่ปลายคลองส่งน้ำไม่ถึงทำให้ข้าวนาปีได้รับความเสียหายทั้งหมดและเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวทำนาได้เพียงปีละครั้งทำให้เกษตรกรไม่มี
รายได้ หัวหน้าผู้ตรวจฯ จึงขอให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
วางแผนในการบริหารจัดการเพื่อส่งน้ำเพื่อเสริมน้ำฝนให้เกษตรกรสามารถทำนาปีได้ในช่วงเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้.


ที่มาหนังสือพิมพ์เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 26/4/2559  เว็ปที่มา 
http://www.dailynews.co.th/agriculture/393746