สารพันเห็ด, เห็ดโคน

เอาปลวกเป็นแม่แบบเพาะเห็ดโคนเลียนธรรมชาติ

NULL

                เห็ดโคน… ในอดีตยังไม่มีประเทศใดในโลกเพาะเลี้ยงเห็ดโคนได้สำเร็จ ต้องอาศัยหามาจากแหล่งธรรมชาติในช่วงออกดอกตามฤดูกาลของแต่ละท้องถิ่น หรือในช่วงต้นฝนถึงหลังฝน ซึ่งพบมากที่สุดในประเทศไทยบริเวณพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี… ฤดูเทศกาลกินเจ…

fiogf49gjkf0d

                …ราคาของเห็ดโคนจึงพุ่งสูงถึงกิโลกรัมละ 300 บาท…!!!


                ด้วยมูลเหตุจูงใจทั้งรสชาติและราคานี้เอง… กรมป่าไม้จึงสนับสนุนให้มี โครงการทดลองวิจัยเพาะเลี้ยงให้เกิดเห็ดโคน ขึ้น เพื่อทำการศึกษาวิจัยเพาะเห็ดโคนจนเกิดผลสำเร็จ ด้วยวิธีการเลียนแบบธรรมชาติจากปลวก ตามวิถีของคนในทางภาคเหนือและอีสานที่เรียกว่า เห็ดปลวก


                นายไพโรจน์ พันธุ์ภักดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ บอกว่า… โครงการนี้เริ่มดำเนินการศึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 และจะสิ้นสุดในปี พ.ศ. 2550 โดยนางลีลา กญิกนันท์ นักวิชาการ 8ว กรมป่าไม้ เป็นหัวหน้าโครงการฯ…


                หัวหน้าโครงการวิจัยบอกว่า …ปลวกในประเทศไทยมีประมาณร้อยชนิด แต่ที่คัดเลือกออกมาแล้วพบว่ามีอยู่แค่ 15 ชนิดที่ทำให้เกิดเห็ดโคน…


                และในปี 2546 ได้นำแมลงเม่า หรือปลวกสายพันธุ์ Macrotermes gilvus Hagen มาปล่อยเลี้ยงในกองวัสดุดินที่ทำขึ้นเลียนแบบธรรมชาติ 3 แห่งในภาคเหนือ, ภาคอีสาน และกรุงเทพมหานคร… โดยมีการเฝ้าดูในช่วงเช้าและตอนเย็นของทุกวันใช้ระยะเวลาประมาณ 2 ปีเศษ


                จนกระทั่งในเดือนมิถุนายน 2548 ได้ผลสำเร็จอยู่ 2 แห่ง ชุดแรกได้เห็ดโคน 4 ดอก… เป็นเห็ดโคนชนิด Termitomyces globules globulus heimet Gooss เกิดจากปลวกเพียงแค่ 2 ชนิดเท่านั้น…


                เพื่อให้เกิดความแน่ใจ… ก่อนที่จะสรุปว่าสามารถเพาะเลี้ยงปลวกให้สร้างเห็ดโคนได้นั้น จึงทดลองซ้ำจนได้ผลเป็นครั้งที่สอง เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา เห็ดโคนชนิดเดิมออกดอกอีก 3 ดอก รวมทั้งหมด 7 ดอก… และในเดือนมิถุนายนนี้ได้มีเห็ดโคนออกมาอีกจำนวนหนึ่ง


                ก็พอสรุปได้ว่า หากจะมีการเกิดเห็ดโคนจะต้องประกอบด้วยวงจรชีวิตของปลวกไปกินเห็ดไว้ในตัว แล้วถ่ายออกมาเป็นสปอร์อยู่ในรัง


                …เมื่อดินในรังที่ผสมสปอร์ได้รับน้ำอุดมสมบูรณ์ มีความชื้นอากาศสัมผัสในอุณหภูมิที่เหมาะ… ก็จะส่งผลทำให้เห็ดโคนงอกขึ้นมาได้…


                และ…ในอนาคตหากมีการสนับสนุนต่อยอดนำผลงานวิจัยนี้ไปถ่ายทอดอย่างแพร่หลาย จนเกษตรกรสามารถเพาะเห็ดโคนเป็นอาชีพได้


                …ก็เชื่อว่าเส้นทางแห่งเกษตรกรรม จะสร้างความร่ำรวยให้เกษตรกรอย่างแน่นอน!!!


ที่มา : ไชยรัตน์ ส้มฉุน. ไทยรัฐ. ปีที่ 57 ฉบับที่ 17,688 วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2549 หน้า 7.