สารพันเห็ด, เห็ดเผาะ

เห็ดเผาะช่วยพืชให้โตเร็ว ทนแล้ง ทนโรค

NULL

                เห็ดเผาะ มีบทบาทในการปลูกป่าเพิ่มขึ้นในปัจจุบัน ทั้งกับพืชตระกูลยางนาเอง และข้ามตระกูลไปยังพืชพวกมะค่าและยูคาลิปตัส ผู้ปลูกยูคาพบว่าเมื่อใส่เชื้อเห็ดเผาะให้ไปอาศัยอยู่กับรากของต้นยูคาเป็น ๆ  จะได้ประโยชน์ซึ่งกันและกัน ดังนั้นขณะเพาะกล้ายูคาลิปตัส ถ้าใส่เชื้อเห็ดเผาะให้ต้นกล้ายูคาจะทำให้ต้นกล้าเจริญเติบโตเร็ว ขายได้เร็ว ทนภาวการณ์ขาดน้ำดีกว่าต้นที่ไม่ได้ใส่เชื้อเห็ดผึ้ง (เห็ดห้า เห็ดตับเต่า) แก่ต้นกล้ายูคาก็ได้ผลดีในทำนองเดียวกัน

fiogf49gjkf0d

                สามารถกล่าวได้ว่าการใส่เชื้อเห็ดเผาะให้ต้นไม้ที่ได้ผลชัดเจนที่สุดเป็นต้นไม้ตระกูลยางนา เช่น ยางนากระบาก เต็ง รัง พะยอม เหียง (สะแบง) กุง พลวง ฯลฯ สมัยโบราณนั้นรอให้สปอร์มาถึงรากพืชโดยลม น้ำ มูลสัตว์กีบที่ไปกินเห็ดเผาะมาก่อน แต่ปัจจุบันเราช่วยใส่เชื้อเห็ดลงไปถึงรากพืชโดยตรง โดยใช้ดินที่เห็ดเคยขึ้น หรือเอาดอกเห็ดเผาะ เห็ดห้า (เห็ดผึ้ง) เห็ดไค (เห็ดหล่ม) หรือวุ้นที่เลี้ยงใยเห็ด มาตีปั่นกับน้ำให้เป็นน้ำปั่นเห็ด แล้วนำไปผสมกับน้ำเปล่าได้จำนวนมาก รดโคนต้นไม้ หรือรากไม้ คลุมไว้ให้ชื้น เส้นใยเห็ด สปอร์เห็ดจะไปเจริญรอบ ๆ  รากไม้ ได้อาหารจากเมือกรากไม้ส่วนหนึ่ง ปล่อยน้ำย่อยไปภายนอก ย่อยอินทรียวัตถุและแร่ธาตุในดินให้เป็นปุ๋ยและอาหารพืชอีกส่วนหนึ่ง  ทำให้ต้นไม้โตดี


                เส้นใยเห็ดรอบรากพืชสามารถซึมซับไอน้ำในดินมาใช้ได้ ซึ่งรากพืชก็ได้น้ำส่วนนี้ไปใช้ด้วย ทำให้พืชที่ใส่เชื้อเห็ดแล้วทนแล้งได้ดีกว่าพืชที่ไม่มีเห็ดราที่ราก (วิเชียร  ธาตุงาม 08-9941-0194)


ที่มา : ดีพร้อม  ไชยวงศ์เกียรติ นสพ.เดลินิวส์  ฉบับที่ 21,047  วันอังคารที่ 29  พฤษภาคม พ.ศ. 2550 หน้า 10.