สารพันเห็ด, เห็ดเผาะ

เห็ดเผาะกับสวนป่ายูคาลิปตัส

NULL

เห็ดเผาะเป็นเห็ดรับประทานได้ มีลักษณะกลมคล้ายชิ้นที่กดให้แบนลงเล็กน้อยประชาชนในภาคเหนือเรียกเห็ดถอบ ปกติพบในป่าเต็งรัง ยางนา เหียง กุ้ง พลวง สะแบง ตะเคียน พันจำ จันทน์กะพ้อ ฯลฯ คือป่าของไม้ในตระกูลยางนาทั้งหลาย ฤดูที่พบเห็ดนี้จะเป็นช่วงต้นฤดูฝน หลังจากผ่านฤดูแล้งมีฝนตกใหญ่จนชุ่มชื้น ฝนหยุด แดดเปรี้ยงอีก 2-3 วัน เห็ดจะเกิดขึ้นมากในธรรมชาติ เห็ดเผาะมีเส้นใยเจริญรอบนอกรากพืชตระกูลยางนาช่วยให้พืชทนแล้ง และช่วยสลายสารอินทรีย์โมเลกุลใหญ่ให้เล็กลงจนพืชดูดกินได้สะดวก จึงช่วยให้ไม้ป่าเจริญเติบโตเร็วขึ้น การสืบพันธุ์ใช้การสร้างดอกเห็ดต้นฤดูฝน ภายในดอกเห็ดเมื่อแก่มีสปอร์จำนวนมาก ขณะเกิดดอกเห็ดผิวดินแยกมีกลิ่นเห็ดดึงดูดหมูป่า กระจง เก้ง กวาง สัตว์กีบมาคุ้ยกิน แต่สปอร์มีผนังหนาไม่ถูกย่อยทำลายในกระเพาะสัตว์ สัตว์ไปขับถ่ายตามที่ต่าง ๆก็เท่ากับกระจายสปอร์เห็ดออกไปด้วย อีกวิธีหนึ่งดอกเห็ดแก่จัดมีรูเปิดกระจายสปอร์ไปตามลม พอชื้นงอกเป็นเส้นใยหากพบรากพืชที่อยู่อาศัยได้ก็จะอยู่กับรากของพืชนั้นไปตลอดชีวิตของพืชและเห็ด

fiogf49gjkf0d

  ที่จังหวัดระยองเคยมีรายงานว่าพบเห็ดเผาะในป่ายูคาลิปตัส ดอกเห็ดเกิดดอกมาก ขึ้นเรียงตามตามรากไปเลยก็มี จากการสำรวจพบว่าที่แปลงนี้เป็นป่าเต็งรังมาแต่เดิมคงมีเชื้อตกหล่นอยู่ในออสเตรเลียมีรายงานว่าได้พยายามเอาเห็ดเผาะไปเพาะปลูกให้เป็นมัยคอร์ไรซ่าของยูคา ทำสำเร็จระดับหนึ่ง ที่คณะวนศาสตร์มีรายงานการใส่เชื้อเห็ดเผาะให้ต้นยูคาในขวดเลี้ยงแบบทิชชูคัลเจอร์ พบว่ายูคารับเอาเห็ดเผาะไปเจริญที่รากได้

          ถ้าไทยมีทุนให้พัฒนาเรื่องนี้ต่อไป อาจเป็นช่องทางให้พัฒนาป่ายูคาในไทยให้เป็นป่าเห็ดเผาะทุกต้นฝน มีรายได้เป็นรายปีก่อนรายได้ใหญ่ทุก 5 ปี เมื่อตัดไม้


ที่มา : อาจารย์ดีพร้อม ไชยวงศ์เกียรติ, ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์