เห็ดหูหนู, สารพันเห็ด

เห็ดหูหนู : ลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต

NULL

  เห็ดหูหนูเป็นเห็ดที่เปลี่ยนจากการปลูกด้วยท่อนไม้ในสมัยก่อน มาเป็นการปลูกขนขี้เลื่อยในระบบถุงพลาสติกในปัจจุบัน เพราะในสมัยหนึ่งเราดีแต่ตัดต้นไม้ในธรรมชาติจนขาดแคลนวัตถุดิบ ปัจจุบันถึงยุคปลูกต้นไม้เพื่อเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อม สามารถเลือกไม้ที่ทั้งปลูกเพื่อสิ่งแวดล้อมของโลก และใช้เพาะเห็ดหูหนูด้วย เช่น แคบ้าน ขนุน โพธิ์ ไทร มะม่วง อ้อยช้างมะกอก เป็นต้น การใช้ท่อมไม้มาเพาะเห็ดจะทำให้ต้นทุนต่ำลง

fiogf49gjkf0d

การผลิตเห็ดหูหนูด้วยขี้เลื่อยในระบบถุงพลาสติก มีปัญหาการระบาดของไรไข่ปลา ซึ่งทำความเสียหายมาก ทำให้ผลผลิตน้อยกว่าที่ควรจะเป็นเหมือนกับที่พบในเห็ดขอนขาว การแก้ปัญหาต้องรักษาความสะอาดทุกขั้นตอน ผู้ผลิตเชื้อบนเมล็ดข้าวฟ่างต้องมีแว่นขยายคอยตรวจตัวไรระยะต่าง ๆ ที่อาจปะปนอยู่บนใยเห็ดที่เลี้ยงบนวุ้น และผู้ผลิตเชื้อถุงขี้เลื่อยก็ต้องตรวจเชื้อในข้าวฟ่างอย่างละเอียด เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีไรและราเขียวติดอยู่ จะได้ไม่แพร่เชื้อออกไป

          ชั้นวางเชื้อต้องรักษาความสะอาดอย่างเข้มงวด ถ้ามีขวดหรือถุงแตก ตก หก หล่นต้องทำความสะอาดทันที ต้องแยกเอาขวดหรือถุงที่เกิดการปนเปื้อนออกไปจากชั้นวาง กองขยะต้องไม่อยู่เหนือลม โรงเรือนบ่มเชื้อต้องแยกจากโรงเรือนผลิตดอกเห็ดคนละหลัง และใช้หลังใดหลังหนึ่งจนเสร็จ พักทำความสะอาด ตัวดวงจรอาหารของศัตรูเห็ด การใช้จุลินทรีย์ เช่น พลายแก้วกำจัดราเขียวจะประหยัดและลดต้นทุนการผลิตเห็ดลงได้ อำพล สุขเกต (0-9892-4909)รายงาน


ที่มา : ดีพร้อม ไชยวงศ์เกียรติ. นสพ.เดลินิวส์ ฉ.20,335 วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2548