เห็ดหูหนู, สารพันเห็ด

เห็ดหูหนูใช้ทำเจลลี่มังสวิรัติในยุโรป

NULL

 สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนกรกฎาคม 2546 กระทรวงสาธารณสุขของไทยออกประกาศห้ามนำเข้าปศุสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโคและผลิตภัณฑ์โคจากประเทศที่มีการพบการเกิดโรคโคบ้า ทั้งยุโรป ญี่ปุ่น และแคนาดา ซึ่งพบล่าสุดในโคที่รัฐอัลเบอร์ต้า การประกาศนี้ทำช้ากว่าสหรัฐนับเดือน เพราะเมื่อมีข่าวพบโรคโคบ้าที่รัฐอัลเบอร์ต้า ก็มีประกาศห้ามนำเข้าโคและผลิตภัณฑ์ภายในวันรุ่งขึ้นทันที แต่ไทยยังมีการยกเว้นการห้ามให้แก่ผลิตภัณฑ์จากซากโคคือเจลลี่ โดยถือว่ายังไม่หลักฐานว่าเจลลี่จากสัตว์นำเชื้อโรคโคบ้าได้หรือไม่ ในยุโรป แม้ไม่มีประกาศห้ามกินเจลลี่จากโค แต่ก็กินน้อยลง แล้วส่งเจลลี่มาขายในประเทศด้อยพัฒนาที่เกรงใจยุโรป ใช้สื่อโหมโฆษณาขนมประเภทเจลลี่ทำให้ขายได้มาก ส่วนยุโรป ซึ่งชอบกินเจลลี่ก็สั่งซื้อเห็ดหูหนูจากไทยไปทำเจลลี่บริโภคแทน

fiogf49gjkf0d

 เยอรมันเป็นประเทศหนึ่งที่ซื้อเห็ดหูหนูไปจากไทย และนำไปผลิตเจลลี่ ที่จริงเห็ดหูหนูเป็นเห็ดในกลุ่มเจลลี่ ฟันไจ อยู่แล้ว จึงทำเจลลี่ที่ปราศจากเนื้อสัตว์ออกขาย ได้รับความนิยมระดับหนึ่ง เพราะถือว่าปลอดภัยต่อการติดเชื้อโรคที่ติดต่อผ่านทางสัตว์แน่นอน แม้สาธารณสุขไทยไม่ห้ามนำเข้าเจลลี่จากสัตว์จากประเทศที่เป็นแหล่งแพร่ระบาดของโคบ้า แต่รัฐบาลควรมอบให้สถาบันที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสักแห่งหนึ่งทำการวิจัยต่อยอดและพัฒนาให้เอกชนผลิตเจลลี่พืชออกจำหน่ายแทนเจลลี่สัตว์ ได้ประโยชน์ด้านความปลอดภัยของเด็กที่กินเจลลี่ อาจขยายงานถึงระดับส่งออกและจะช่วยให้เกษตรกรเพาะเห็ดหูหนูมีตลาดเห็ดกว้างขวางขึ้น.

ที่มา : อาจารย์ดีพร้อม ไชยวงศ์เกียรติ, ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์