สารพันเห็ด, เห็ดหอม

เห็ดหอม : แนวทางทดลองเพิ่มผลผลิตด้วยภูไมท์

NULL

 การฝึกหัดงานวิจัยของนิสิต มก.บางเขน ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาชีววิทยาของเห็ด เป็นวิชา 3 หน่วย ได้ทดลองศึกษาผลของการใช้ภูไมท์เติมลงในอาหารวุ้น โดยการผันแปรเปอร์เซ็นต์ภูไมท์ที่ 0.0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 เป็นลำดับ อาหารวุ้นที่ใช้คือ พีดีเอ ( มันฝรั่ง 200 กรัม,น้ำตาลกลูโคส 20 กรัม,วุ้น 15 กรัม , น้ำ 1,000 มล. หรือ 1 ลิตร ) เห็ดที่ทดลองคือ เห็ดนางรม นางฟ้า ภูฏาน ขอนขาว ขอนดำ เห็ดลม (เห็ดกระด้าง) ผลการทดลองพบว่า เห็ดนางรม นางฟ้า ภูฏาน จะตอบสนองทางบวกเมื่อใช้ภูไมท์ผสมอาหารระหว่าง 1.0 ถึง 15 % เห็ดเหล่านี้อยู่ในสกุล พลูโรทัส ( pleurotus spp. ) แต่เห็ดขอนขาว เห็ดขอนดำ และเห็ดลมมีการตอบสนองดีกว่าที่อาหาร PDA + ภูไมท์ 1.5-2 % ในอนาคตจะศึกษาการเพิ่ม % ของภูไมท์ว่าหากสูงกว่า 2.0 % จะดีกว่าหรือไม่

fiogf49gjkf0d

  เห็ดขอนขาว เห็ดขอนดำ และเห็ดลม เป็นเห็ดสกุลเดียวกับเห็ดหอม คือสกุล เลนไทนัส หรือ เลนถินูล่า ดังนั้นการตอบสนองต่อการใส่ภูไมท์ลงในอาหารจึงน่าจะเป็นไปในแนวทางเดียวกัน คือเมื่อใส่ภูไมท์ลงในอาหารประมาณ 1 เปอร์เซ็นต์ (ขี้เลื่อย 100 กก.) ดีกว่าไม่ใส่ภูไมท์เลย และอาจศึกษาเปรียบเทียบว่าถ้าเพิ่ม % ให้สูงขึ้นที่เท่าใดจึงเหมาะสม และหากใช้ภูไมท์ซัลเฟตแทนภูไมท์จะดีหรือไม่ และควรใช้เท่าใด

          ภูไมท์ซัลเฟตเมื่อผสมลงในขี้เลื่อย หรือปุ๋ยหมัก เศษพืชป่น สามารถให้ซิลิกอนที่ละลายได้ ซึ่งเห็ดนำไปใช้ในขบวนการสร้างไคติน อันเป็นส่วนประกอบของผนังเซลล์ของเห็ด เมื่อเห็ดสร้างไคตินได้ง่ายก็สร้างเส้นใยได้ง่ายขึ้น มีการเจริญเติบโตได้ดี ในประเทศไทยยังไม่มีรายงานเรื่องนี้ในเห็ดหอม แต่คาดว่าคงได้ผลเช่นเดียวกับเห็ดนางรม เห็ดขอนนั่นเอง


ที่มา : อาจารย์ดีพร้อม ไชยวงศ์เกียรติ, ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์