สารพันเห็ด, เห็ดหอม

เห็ดหอมปลูกได้และมีกำไรที่ปากช่อง นครราชสีมา

NULL

 เห็ดหอมเป็นเห็ดที่ได้รับความสนใจมากเห็ดหนึ่ง เพราะมีราคาแพงมาตั้งแต่สมัยโบราณและแม้แต่ 1 ตุลาคม 2546 ไทยกับจีนเลิกโควตา เลิกภาษีผัก ผลไม้ ที่ค้าขายระหว่างกัน เห็ดหอมจากจีนก็ไม่ถูกลงเพราะก่อนหน้านี้ก็มีการขนเห็ดหอมเข้าไทยเหมือนตลาดเสรีอยู่แล้ว เห็ดหอมแพงโดยตัวเห็ดเองเนื่องจากอาหารจีนใช้เห็ดหอม และคนจีนมีกระจายอยู่ทั่วโลก มีการพัฒนาวิทยาการผลิตเห็ดหอมทั้งในญี่ปุ่น ยุโรป สหรัฐ และจีนเอง ประเทศอุตสาหกรรม มุ่งขยายงานเห็ดหอมให้ใช้เครื่องมือทันสมัย ลดแรงงานคน เพื่อให้ธุรกิจมีกำไรมาก แต่ของจีนมุ่งเน้นกระจายวิทยาการลงสู่ชนบท เพื่อให้คนจีนมีงานทำและมีรายได้ ประเทศไทยดำเนินการแบบจีนคือถ่ายทอดวิทยาการสู่ชนบท เพื่อกระจายวิทยาการเห็ดหอมให้เกษตรกรบางพื้นที่เพาะเห็ดหอมได้

fiogf49gjkf0d

โรงเรียนปากช่อง อยู่ในอำเภอปากช่อง เป็นอีกจุดหนึ่งที่รับการถ่ายทอดวิทยาการเห็ดหอมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และโรงเรียนก็ถ่ายทอดวิทยาการต่อเนื่องไปสู่เกษตรกรในบางระดับอนาคตจะมีการเพิ่มเติมงานให้เกษตรกรปลูกเห็ดได้ทำจนครบวงจรหรือเกือบครบวงจรต่อไป เช่น เริ่มจากการกระตุ้นก้อนเชื้อเห็ดให้สามารถออกดอกเห็ดหอมได้ตามกำหนด และสามารถสร้างหม้อต้มน้ำที่ใช้ฟืนและนึ่งฆ่าเชื้อถุงขี้เลื่อยอย่างมีประสิทธิภาพ คือ ฆ่าเชื้อได้หมดจดและเสียค่าใช้จ่ายน้อย อีกจุดสำคัญ คือ การจัดสัดส่วนผสมของขี้เลื่อยกับอาหารเสริมต่าง ๆ เพื่อให้เห็ดหอมให้ผลผลิตที่ดี

          คำว่าครบวงจรในการเพาะเห็ดหอมไม่ได้หมายความว่าจะให้เกษตรกรต้องมีเครื่องมือราคาแพงทุกชนิด ทำกิจกรรมทุกอย่างเองหมด แต่เลือกให้ทำกิจกรรมที่ง่าย ลงทุนน้อยได้ก่อน แล้วจึงขยายงานเพิ่มขึ้นตามลำดับ ตามกำลังของเกษตรกรจะรับได้ นับได้ว่าเป็นต้นแบบหนึ่งของการส่งเสริมการเกษตรที่ดี


ที่มา : อาจารย์ดีพร้อม ไชยวงศ์เกียรติ, ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์