สารพันเห็ด, เห็ดตับเต่า

เห็ดผึ้งปลูกได้กับพืชอาศัยหลายชนิดทั้งประเทศ

NULL

          ในเอกสารประกอบการบรรยายการปลูกเห็ดตับเต่า เห็ดห้า เห็ดผึ้ง ที่จัดการบรรยายเมื่อ 27 ก.ค. 46 ที่ มก. บางเขน มีการทบทวนพืชอาศัย ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของเห็ดผึ้ง (เห็ดห้า เห็ดตับเต่า ), รวมทั้งข้อมูลจากผู้เข้าร่วมการสัมมนา พบว่าเห็ดสกุลนี้สามารถอยู่อาศัยได้ทั้งกับพืชตระกูลถั่วหลายสกุลและพืชตระกูลอื่นหลายชนิด พืชที่โดดเด่นคือ โสน ทองหลาง ก้ามปู ไมยราบยักษ์ มะกอกน้ำ ลำไย หว้า มะม่วง สะแกนา มะกอกป่า กระถินยักษ์ ชบา เทียนทอง (เทียนหยด ) ไทร ยูคาลิปตัส กระถินเทพา ป่าที่ไม่ระบุชนิดพืชชัดเจนคือ ป่าเต็งรัง และป่าทาม

fiogf49gjkf0d

          เห็ดผึ้งในไทยมีหลายชนิด เห็ดบางชนิดน่าจะอาศัยรากพืช ไม้ยืนต้นได้หลายชนิด นิยมชนิดดอกสีดำมากกว่าสีอื่น คนไทยที่พยายามตั้งชื่อเห็ดโดยอาศัยเอกสารต่างประเทศมักจำแนกเห็ดผึ้งดำ หรือเห็ดตับเต่าดำว่าเป็น โบลีทัส อีดูลิส ซึ่งถ้าเป็นเห็ดนี้จริง ในมหานครลอนดอนขายเห็ดนี้ 100 กรัมๆละ 11 ปอนด์, เท่ากับกิโลกรัมละ 6,000 บาท ในไทยกิโลกรัมละ 80-90 บาท


          ขณะนี้เริ่มมีเห็ดปลูกหรือกิ่งปลูกเข้าสู่ตลาดบ้างแล้ว โดยผลิตจากดงโสนนา และสวนลำไย สวนมะกอกน้ำ ที่จริงหากจัดการปลูกพืชเป็นระบบ มีการใส่เชื้อให้รากพืช ปรับค่า pH ของดินให้เหมาะสมที่ 5.8-6.3 ให้ปุ๋ยอินทรีย์ทั้งแก่เห็ดและ


          พืชอาศัยเมื่อทำสภาพน้ำมากพอ และสภาพแห้งสลับกันก็น่าจะผลิตเห็ดได้ทั้งปี.


ที่มา : อาจารย์ดีพร้อม ไชยวงศ์เกียรติ, ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์