การเกษตร, ข่าวเกษตร

เสริมขีดความสามารถภาคการเกษตรไทย l กษ.จับมือ‘FAO-UNDP’ดันยุทธศาสตร์รับมือการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

fiogf49gjkf0d

นางจันทร์ธิดา
มีเดช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า
จากที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (
FAO)
และโครงการเพื่อการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ดำเนินโครงการ Supporting the integration of the agricultural
sector into the National Adaptation Plans in Thailand: NAPs-Agri in Thailand) ปี 2558-2561 โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลเยอรมนี
ผ่านหน่วยงานอาสาสมัครของเยอรมนี (
GIZ) เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของภาคเกษตรของไทยด้านการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
การจัดทำแนวทางเลือกในการปรับตัว
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวทางเลือก
และบูรณาการการเงินในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

คณะอนุกรรมการดำเนินงานตามกรอบความร่วมมือ
CPF
(Country Programme Framework) ระหว่างไทย–FAO ได้แต่งตั้งคณะทำงานประสานโครงการ NAPs-Agri in Thailand โดยมีรองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานคณะทำงานฯ
และมีผู้แทนหน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นคณะทำงานในการนี้เมื่อวันที่
6 ตุลาคม คณะทำงานประสานโครงการ
NAPs-Agri in Thailand ได้จัดประชุม
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ ลาดพร้าว กรุงเทพฯ โดยมีผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
FAO
UNDP และ GIZ เข้าร่วม
ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาประเด็นหลัก 3 ประเด็น คือ 1)
Roadmap การดำเนินงานโครงการฯ 2) แนวทางการจัดทำแผนการปรับตัวภายใต้แผนยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้านการเกษตร
พ.ศ. 2560-2564 และ 3)
โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ในการประเมินโครงการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรองเลขาธิการ
สศก. กล่าวต่อไปว่า
สำหรับประเด็นโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นับเป็นประเด็นใหม่ในการดำเนินงานของภาคเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการจัดสรรงบประมาณ
ในโครงการลงทุนภาคเกษตรที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งรายละเอียดโครงการประกอบด้วย
การทบทวนเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ในการประเมินคุณค่าทางเศรษฐศาสตร์และประเมินการลงทุนที่ใช้อยู่ในประเทศและต่างประเทศ
เพื่อวางแผนโครงการและจัดทำงบประมาณ
รวมถึงการจัดลำดับความสำคัญของการดำเนินงานโครงการในพื้นที่ โดยโครงการจะเริ่มต้นในเดือนพฤศจิกายน
2559

ที่มาหนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับวันที่27/10/2559

เวปที่มา http://www.naewna.com/local/241878