การเกษตร, ข่าวเกษตร

‘เสน่ห์ แทนรอด’เกษตรกรต้นแบบ ปลูกข้าวโพดฝ่าวิกฤติแล้งชัยนาท

นายเสน่ห์
แทนรอด ผู้ใหญ่บ้าน ม.10 บ้านหัวเด่น อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
เกษตรกรต้นแบบการปลูกข้าวโพดที่ประสบความสำเร็จจากการส่งเสริมของภาครัฐในพื้นที่จังหวัดชัยนาท
กล่าวว่า ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา จ.ชัยนาท ต้องประสบภัยแล้งอย่างหนัก
เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่แย่ลงเนื่องจากขาดรายได้จากการทำนา
รัฐบาลจึงมีนโยบายการลดพื้นที่การทำนา
โดยส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทดแทนการปลูกข้าวในช่วงฤดูแล้ง
ซึ่งในช่วงแรกก็ไม่ค่อยได้รับความสนใจจากเกษตรกร เนื่องจากเกษตรกรยังไม่มีความเชื่อมั่น
ต่างกับตนที่เคยทำข้าวโพดมาบ้างก็มีความเชื่อมั่นว่าข้าวโพดน่าจะเป็นพืชที่สามารถสร้างรายได้ที่ดีไม่แพ้ข้าวหากมีตลาดรองรับ

ประกอบกับ
กรมส่งเสริมการเกษตร ที่เข้ามาส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจและวิธีการปลูกข้าวโพด
อีกทั้งยังสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ ปัจจัยการผลิตต่างๆ พร้อมกับหาตลาดให้
ทำให้ขายข้าวโพดได้ราคาดีโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง เกษตรกรอยู่ได้นายเสน่ห์กล่าวว่า
การปลูกข้าวโพดให้มีคุณภาพขายได้ราคาดี หัวใจสำคัญอยู่ที่การเตรียมดิน
ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกและขั้นตอนสำคัญที่จะทำให้ข้าวโพดนั้นมีผลผลิตที่ดีหรือไม่ดี
เนื่องจากการเตรียมดินก็เพื่อให้ดินมีความอ่อนตัว
และสามารถห่อหุ้มเมล็ดข้าวโพดให้ขึ้นอยู่เสมอ
เริ่มตั้งแต่การไถกลบดินและไถชักร่องตากดินไว้ประมาณ 1 สัปดาห์ หรือประมาณ 10 วัน
ตามความเหมาะสม และหากดินมีความร่วนซุยละเอียดดีเมื่อนำเมล็ดข้าวโพดมาปลูกก็จะทำให้ข้าวโพดตั้งตัวเจริญเติบโตได้ดีให้ผลผลิตดีตามมา
อีกทั้งวิธีการให้น้ำก็น้อยและไม่มีแมลงศัตรูพืชรบกวนเยอะเหมือนกับข้าว
โดยรวมมีต้นทุนการผลิตที่ไม่สูงนายเสน่ห์กล่าวต่อว่า ปัจจุบันมีพื้นทีประมาณ 40
ไร่ เป็นที่ของตัวเอง 30 ไร่ ที่เหลือเช่าพื้นที่ทำการเกษตร
โดยช่วงแล้งของปีมีการปลูกข้าวโพดอยู่ซึ่งจะเก็บเกี่ยวได้ประมาณปลายเดือนเมษายน
และคาดว่า ในปีนี้ผลผลิตจะดีกว่าปีที่ผ่านมา
เป็นผลมาจากมีความชำนาญในการปลูกมากขึ้น
ประกอบกับมีการขั้นการปลูกดูแลตามหลักวิชาการที่ดี ตามคำแนะนำและส่งเสริมจากภาครัฐ
กรมส่งเสริมการเกษตร และภาคเอกชนในฐานะตลาดรับซื้อ
ทำให้สามารถผลิตข้าวโพดได้ตรงกับความต้องการของตลาด
และขายได้ราคาดีจากความสำเร็จในการเป็นเกษตรกรรุ่นแรกๆ
ที่หันมาปลูกข้าวโพดในจังหวัดชัยนาททำให้ปัจจุบันในพื้นที่ของนายเสน่ห์เป็นแหล่งศึกษาดูงานด้านการผลิตข้าวโพดที่สำคัญของจังหวัดอีกด้วย

ที่มาหนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับวันที่31/3/2560

เวปที่มา http://www.naewna.com/local/262992