ข่าวสารทั่วไป, ข่าวเกษตร

เร่งเครื่องสหกรณ์วาระชาติ

fiogf49gjkf0d

กรมส่งเสริมสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมเดินหน้าตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ด้าน หลัง ครม.มีมติเห็นชอบ ตั้งเป้าประกาศสหกรณ์วาระแห่งชาติในวันที่ 26 ก.พ. 56

                นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า

ขณะนี้คณะรัฐมนตรีมติเห็นชอบแนวทางการดำเนินงานวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์
ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ
สำหรับขั้นตอนต่อจากนี้จะเป็นการแปรยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ไปเป็นโครงการหรือ
กิจกรรมต่างๆ โดยคณะรัฐมนตรี
ได้ให้สำนักงบประมาณพิจารณาสนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ใช้ดำเนินการขับเคลื่อน ภายใต้คณะอนุกรรมการแต่ละยุทธศาสตร์
และมีคณะกรรมการใหญ่ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกำกับดูแลอีกระดับ

                ทั้งนี้ คาดว่า ภายในวันที่ 1 มกราคม 2556
คณะอนุกรรมการแต่ละยุทธศาสตร์จะสามารถกำหนดกิจกรรมและขับเคลื่อนภารกิจได้
อย่างชัดเจนมากขึ้น อย่างไรก็ตาม
ในส่วนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมในส่วนที่กรมฯ
รับผิดชอบไปบ้างแล้ว
โดยเฉพาะการเพิ่มศักยภาพการเชื่อมโยงเครือข่ายระบบการผลิต
การตลาดผ่านศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ที่มีการจัดตั้งขึ้นในแต่ละจังหวัด

                อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า
ในเบื้องต้นได้วางเป้าหมายให้มีการประกาศสหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติขึ้นในวัน
ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 เนื่องจากเป็นวันสหกรณ์แห่งชาติ และยังครบรอบ 1 ปี
ที่องค์การสหประชาชาติประกาศให้เป็นปีสหกรณ์สากล
จึงนับเป็นโอกาสอันดีที่จะเริ่มขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ไปให้
ถึงครบรอบ 100 ปีสหกรณ์ไทย ในปี 2559

ที่มา : หนังสือพิมพ์ แนวหน้า ฉบับวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555

http://www.naewna.com/local/28929

fiogf49gjkf0d