การเกษตร, ข่าวเกษตร

เมื่อทะลายปาล์มนํ้ามัน เน่า

เมื่อวันที่ 2
สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา กลุ่มอารักขาพืชยะลา สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา โดยนายชัยยศ
สุวรรณลิขิต นักวิชาการชำนาญการ นายเอกราช วิบูลย์พันธุ์ และนายฤทธิรงค์ ศรีสุข
นักวิชา การปฏิบัติการ ได้ออกให้บริการแก้ปัญหาโรคในแปลงปาล์มน้ำมัน ของนายสันติ
ผลาวัลย์ เกษตรกร ต.ตาเซะ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
 เมื่อวันที่ 2
สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา กลุ่มอารักขาพืชยะลา สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา โดยนายชัยยศ
สุวรรณลิขิต นักวิชาการชำนาญการ นายเอกราช วิบูลย์พันธุ์ และนายฤทธิรงค์ ศรีสุข
นักวิชา การปฏิบัติการ ได้ออกให้บริการแก้ปัญหาโรคในแปลงปาล์มน้ำมัน ของนายสันติ
ผลาวัลย์ เกษตรกร ต.ตาเซะ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

จากการสำรวจแปลง
พบเส้นใยสีขาวของเชื้อราบนทะลายปาล์มน้ำมัน
โดยเส้นใยเจริญอยู่บริเวณช่องระหว่างผลปาล์มน้ำมันและโคนทะลายส่วนที่ติดทางใบ
และบางทะลายก็พบเส้นใยขึ้นปกคลุมทั้งทะลาย เมื่อตรวจสอบอย่างละเอียดเพิ่มเติมพบผล
เน่าเป็นสีน้ำตาล จากอาการดังกล่าว จึงวินิจฉัยว่าปาล์มเป็นโรค
ทะลายเน่าจากเชื้อรา

เจ้าหน้าที่จึงแนะนำวิธีการป้อง
กันและกำจัดให้กับเกษตรกร ด้วยการใช้วิธีการทางเขตกรรม โดยกำจัดส่วนที่เป็นโรคออก
และนำออกจากสวน จากนั้นกำจัดส่วนที่เป็นโรคด้วยการเผาทำลาย
หลีกเลี่ยงการไว้ทะลายจำนวนมากในระยะที่ปาล์มกำลังอยู่ในช่วงเจริญเติบโตและให้ผลผลิตในระยะแรก
ด้วยการตัดช่อดอกหรือทะลายทิ้งช่วยผสมเกสรในช่วงที่มีเกสรตัวผู้หรือแมลงช่วยผสมน้อย
ควรตัดทะลายที่มีการผสมเกสรไม่สมบูรณ์ออกให้หมด
พร้อมตัดแต่งก้านทางใบให้สั้นลงเป็นการลดความชื้นที่คอ ทาง ควบคู่กับการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา
1 ถุง ปริมาณ 250 กรัม ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นบริเวณที่เป็นโรค ในเวลาตอนเย็น ทุก ๆ
15 วัน
และในการนี้เจ้าหน้าที่ได้มอบเชื้อราไตรโคเดอร์มาให้เกษตรกรเพื่อแก้ไขปัญหาเป็นการเบื้องต้นด้วย

สำหรับโรคทะลายเน่าของปาล์มน้ำมันนั้นพบเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศมาเลเซีย
ซาบาห์ และอินโดนีเซีย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในประเทศมาเลเซีย
มีรายงานความเสียหายค่อนข้างสูง
ต่อมามีรายงานถึงความเสียหายจากทุกประเทศที่มีการปลูกปาล์มน้ำมันซึ่งมีสภาพเหมาะสมต่อการเกิดโรคจนกระทั่งปัจจุบันมีรายงานจากทุกแหล่งที่มีการปลูกปาล์มน้ำมันทั่วโลก

ซึ่งโรคและการแพร่ระบาดพบมากในช่วงปาล์มน้ำมันอายุ
3-9 ปี ในช่วงที่มีการผสมเกสรไม่สมบูรณ์
อาจเนื่องมาจากละอองเกสรตัวผู้น้อยหรือมีแมลงผสมเกสรไม่เพียงพอ
ขณะเดียวกันก็มีความสัมพันธ์กับอากาศชื้นในฤดูฝนและในสภาพที่มีการปลูกปาล์มน้ำมันแบบปลูกชิดเกินไปทำให้เป็นตัวการส่งเสริมการเกิดโรคได้อย่างรวดเร็ว
อาการของโรคในระยะแรกจะพบเส้นใยสีขาวของเชื้อราบนทะลายปาล์มน้ำมัน
โดยเส้นใยเจริญอยู่บริเวณช่องระหว่างผลปาล์มน้ำมันและโคนทะลายส่วนที่ติดทางใบ
ต่อมาเส้นใยขึ้นปกคลุมทั้งทะลาย และเจริญเข้าทำลายผลปาล์มน้ำมัน ทำให้เกิดอาการเน่าเป็นสีน้ำตาล
ซึ่งเป็นผลทำให้เกิดกรดไขมันอิสระเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในผลที่เน่า

ถ้าหากทะลายที่แสดงอาการยังคงติดอยู่บนต้น
ผลจะแสดงอาการเน่าแห้งและมีเชื้อราชนิดอื่น ๆ เข้าทำลายภายหลัง
ในแปลงที่ไม่มีการกำจัดทะลายที่แสดงอาการเน่าออกจากต้น ก่อนกระจายไปยังทะลายอื่น ๆ
ที่อยู่ใกล้เคียง รวมทั้งส่วนอื่น ๆ ของต้นปาล์มน้ำมัน
  ในการป้องกันที่เกษตรกรสามารถทำได้ด้วยตนเอง
คือลดช่วงระยะการเก็บเกี่ยวในแต่ละครั้งให้สั้นลงและมีระบบการเก็บเกี่ยวที่ดี
ลดการเข้าทำลายของสัตว์ต่าง ๆ อันเป็นช่องทางที่เชื้อจุลินทรีย์เข้าทำลายภายหลัง
ทำการเก็บผลร่วงทุกครั้งหลังการเก็บเกี่ยว
และกำจัดผลเน่าที่ถูกทิ้งไว้ในพื้นที่สวน เป็นต้น.

 

ทีมาหนังสือพิมพ์เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 31/8/2560

เว็ปที่มา  https://www.dailynews.co.th/agriculture/595098