การเกษตร, ข่าวเกษตร

เปิดศูนย์ปฏิบัติการ‘SWOC’ เชื่อมข้อมูลบริหารน้ำครบวจร

พล.อ.ฉัตรชัย
สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (
Smart Water
Operation Center) หรือ SWOC อย่างเป็นทางการ
ณ อาคาร
99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภูภายในกรมชลประทาน
สามเสน เพื่อเป็นศูนย์บัญชาการในการประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ การติดตาม
พยากรณ์สถานการณ์น้ำ และการจัดสรรน้ำ รวมทั้ง
การประชาสัมพันธ์และการเฝ้าระวังเพื่อการเตือนภัยจากน้ำ โดยเฉพาะในช่วงวิกฤติภัยแล้งหรืออุทกภัย
โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาจัดการกับข้อมูลให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน
รวมถึงการนำข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมอุตุนิยมวิทยา
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
(
GISTDA) กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
กรมอุทกศาสตร์ทหารเรือการประปานครหลวงการประปาส่วนภูมิภาคเป็นต้น
มาเชื่อมโยงและจัดทำเป็นฐานข้อมูลกลาง สะดวกต่อการใช้งาน สามารถนำมาติดตาม
วิเคราะห์ และคาดการณ์สถานการณ์น้ำ เป็นข้อมูลสำหรับสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ำของผู้บริหารประเทศได้อย่างถูกต้อง
แม่นยำ รวดเร็ว น่าเชื่อถือ ทันเหตุการณ์

นอกจากนี้ยังจะใช้เป็นศูนย์กลางนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศคลังข้อมูลตาม
Slogan FAST ซึ่งหมายถึง F: Fusion database รวมศูนย์ข้อมูล A:
Accurate technique ถูกต้องตามหลักวิชาการ S: Speedy process
กระบวนการทำงานที่รวดเร็ว T: Targeted solution บรรลุผลตรงเป้าหมาย

ด้าน นายสัญชัย
เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า
SWOC นอกจากมีเป้าหมายเพื่อความรวดเร็วในการบริหารจัดการน้ำแล้ว
ยังมั่นใจว่า ศูนย์ดังกล่าวจะเป็นศูนย์กลางข้อมูลเรื่องน้ำที่จะช่วยสนับสนุนนโยบายไทยแลนด์
4.0 โดยการให้ข้อมูลพร้อมคาดหมายสถานการณ์น้ำล่วงหน้าแก่เกษตรกร
ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญในการผลักดันให้ทำการเกษตรประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย
และทำให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 

ที่มาหนังสือพิมพ์แนวหน้า  ฉบับวันที่ 4/7/2560

เว็ปที่มา  http://www.naewna.com/local/278772