การเกษตร, ข่าวเกษตร

เปิดผลสำเร็จสหกรณ์เดินรถกระทุ่มแบน ยึด‘เศรษฐกิจพอเพียง-บัญชีครัวเรือน’ช่วยสมาชิกอยู่ดีกินดี

นายวิณะโรจน์
ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า สหกรณ์เดินรถกระทุ่มแบน จำกัด
เป็นสหกรณ์บริการที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก แม้ไม่ได้มีจำนวนสมาชิกมากนัก แต่ด้วยสมาชิกถูกปลูกจิตสำนึกด้านอุดมการณ์
หลักการ และวิธีการสหกรณ์ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการจัดทำบัญชีครัวเรือน
และความสามัคคีปรองดอง การเชื่อมโยงเครือข่าย ทำให้สามารถช่วยเหลือสมาชิกให้อยู่ดี
กินดี มีความสุข และออกไปให้บริการสังคมอย่างภาคภูมิใจ

สหกรณ์เดินรถกระทุ่มแบน
จำกัดจัดตั้งเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2523 สมาชิกแรกตั้ง 204 คน ตั้งอยู่ที่
438/51-52 ตำบลตลาดกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
ปัจจุบันมีคณะกรรมการดำเนินการ 11 คน เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 2 คน
สามารถบริหารจัดการจนทำให้การดำเนินงานของสหกรณ์ประสบความสำเร็จและมีผลกำไรต่อเนื่องทุกปี
โดยในปี 2557 มีปริมาณธุรกิจ 13.15 ล้านบาท ประกอบด้วย ธุรกิจสินเชื่อ 11.42
ล้านบาท จัดหาสินค้ามาจำหน่าย 0.23ล้านบาท และการรับฝากเงิน 1.06 ล้านบาท
เงินปันผล 0.22 ล้านบาท เงินเฉลี่ยคืน 0.92 ล้านบาท ในรอบปีบัญชีล่าสุดได้รับการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์อยู่ในระดับดีมากนอกจากนี้
ยังมีการพัฒนาสมาชิกอย่างต่อเนื่อง โดยจัดโครงการต่างๆ
เพื่อให้สมาชิกมีระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดี เช่น
โครงการรอบรู้เรื่องสหกรณ์ เพื่อปูพื้นฐานให้สมาชิกเข้าใจอย่างถ่องแท้ในอุดมการณ์
หลักการ และวิธีการสหกรณ์ และยังประสานความร่วมมือกับกรมขนส่งทางบกจัดอบรมสมาชิกเกี่ยวกับการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยลดอุบัติเหตุ
โครงการเงินสัจจะออมทรัพย์ เพื่อให้สมาชิกได้มีเงินออม
โดยสหกรณ์ให้ความรู้ด้านบริหารเงินส่วนบุคคลและการจัดทำบัญชีครัวเรือน
การวางแผนการใช้จ่ายเงินหลังการออมได้เพียงพอและเหมาะสมให้แก่สมาชิกที่ผ่านมา
สหกรณ์ฯ ได้สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ มากมาย เช่น
การจัดสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกและครอบครัวสมาชิก ทั้งด้านการอบรม
การดูงานเพื่อพัฒนาบุคคลภายใน สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล
ช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภัยพิบัติ และยังมีกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์แก่สังคมด้วย
เช่น การสนับสนุนการทำกิจกรรมทอดกฐินพระราชทานกับกรมส่งเสริมสหกรณ์
การให้บริการรถรับ-ส่งนักเรียนและประชาชนทั่วไปโดยไม่เก็บค่าบริการเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
การร่วมมือกันลดการใช้น้ำ ใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นเพื่อลดโลกร้อน การปลูกป่าชายเลน
ปลูกป่าทดแทน เป็นต้น

ที่มาหนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับวันที่7/9/2560

เวปที่มา http://www.naewna.com/local/290245